Zavod za informatičku djelatnost obavlja poslove planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB Portala Grada te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-Uprave. Obavlja poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (intranet i internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka.

Obavlja poslove razvoja, izgradnje, održavanja i gospodarenja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom u vlasništvu Grada. Obavlja poslove razvoja, uspostave i održavanja Kontakt centra Grada Rijeke. Planira i provodi edukaciju službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu.

Informatika se u gradskoj upravi razvija na način da iz servisa informatičkih usluga i tehničko-tehnološke potpore prelazi u poveznicu boljeg funkcioniranja svih organizacijskih jedinica Gradske uprave.
Osim informatizacije odjela gradske uprave, Zavod aktivno učestvuje u informatizaciji komunalnih i trgovačkih društava, kao i ustanova kojima je Grad osnivač i vlasnik, u smislu stvaranja integriranog informatičkoga sustava Grada u okvirima lokalne samouprave na načelu distribuiranosti.

Takvo opredjeljenje sadržano je u izgradnji jedinstvenog informacijskog odnosa informatičkog sustava koji počiva na:

 • tehničko-tehnološkoj osnovi,
 • programskoj potpori funkcioniranja sustava,
 • elektroničkom komunikacijskom sustavu.

Zavod surađuje na provedbi međunarodnih projekata iz područja ICT-a, vodi i brine se za Portal otvorenih podataka te vodi projekte iz područja eUključivosti i edukacije ciljanih skupina građana.

Zavod predstavlja Grad Rijeku u međunarodnim udrugama gradova EUROCITIES Knowledge Society Forum, Major Cities of Europe IT users group te globalnim inicijativama Green Digital Charter, The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities i  OASC – Open & Agile Smart Cities te surađuje i koordinira provedbu nacionalnih i europskih strateških smjernica vezanih za provođenje Digitalnog plana za Europu “Digital Agenda for Europe” te EU inicijative Intelligent Cities Challenge.

U suradnji s akademskom zajednicom, organizacijama civilnog društva, poslovnim sektorom i drugim tijelima javne uprave organizira manifestacije za sve koje zanimaju nove tehnologije te na stručnim skupovima predstavlja ICT projekte Grada Rijeke.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odjela su:

 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (Narodne novine br. 62/17)
 • Zakon o elektroničkoj ispravi (Narodne novine br. 150/05)
 • Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine br. 79/07)
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije L 119/1)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18)
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)
 • Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine br. 79/07, 86/12)
 • Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine br. 64/18)
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine br. 94/18)
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 94/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09)
 • Konvencija o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe (Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 9/02)
 • Direktiva o napadima na informacijske sustave 2013/40/EU (Službeni list Europske unije L 218/8)
 • Pravilnik o informacijskoj sigurnosti grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 32/03)
 • Pravilnik o standardima sigurnosti neklasificiranih informacijskih sustava