Djelokrug rada Službe za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu je razvoj, izgradnja, održavanje i gospodarenje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom.

Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke u proteklih je 10 godina izgradio svjetlovodnu (optičku) mrežu u dužini od oko 40 km. Time se u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu povezalo 72 lokacije od važnosti za Grad Rijeku (lokacije Odjela gradske uprave, Komunalnih i Trgovačkih društava u vlasništvu Grada, Ustanova kojima je Grad osnivač), s čvorištima na lokacijama Grada Rijeke – Korzo 16 i Titov trg 3, uključujući i lokacije od važnosti za pojedino Komunalno ili Trgovačko društvo: Rijeka promet d.d. – otvorena parkirališta, Vodovod i kanalizacija d.o.o. – crpne stanice.

Na području gradskog središta, dijela Trsata, Bazena Kantrida, Centra Zamet, Atletske dvorane Kantrida, Art-kina Croatia, Centra kreativnih industrija, Astronomskog centra Rijeka, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, te potporom Ministarstva turizma i Željezničkog kolodvora Rijeka, dijela Starog grada (Put Vele Crikve, dio Pavlinskog trga i dio Užarske ulice, Trg Jurja Klovića – Arheološki park) te Titovog trga postavljena je bežična MESH mreža (RIJEKA – FREE ACCESS) temeljena na Wi-Fi tehnologiji kojom se na navedenom području omogućuje slobodan bežični pristup Internetu za sve građane, turiste i posjetitelje gradu.

Poslovi službe:

 • ovjera postojeće, izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture,
 • izrada operativnih planova,
 • izrada strateških planova,
 • srednjoročni i dugoročni razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture Grada Rijeke,
 • izrada srednjoročnih i dugoročnih planova razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture Grada Rijeke,
 • izrada projektnih zadataka i idejnih rješenja elektroničke komunikacijske infrastrukture,
 • izrada izvedbenih projekata za manje zahvate na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi,
 • stručni nadzor nad izgradnjom elektroničke komunikacijske infrastrukture na području grada Rijeke,
 • koordinacija i usklađivanje infrastrukturnih planova na području grada Rijeke a s ciljem ekonomične i efikasne izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture,
 • održavanje i ažuriranje dokumentacije i baze podataka o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi,
 • upravljanje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom,
 • održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture,
 • izgradnja nove elektroničke komunikacijske infrastrukture – Izgradnja elektroničku komunikacijsku kabelsku kanalizaciju temeljena na konceptu “usputnog” polaganja,
 • gospodarenje i iznajmljivanje elektroničke komunikacijske infrastrukture registriranim davateljima usluga (service providers) u Republici Hrvatskoj,
 • koordinacija s komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rijeke te sa srodnim Odjelima gradske uprave u cilju brže i ekonomičnije izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture,
 • suradnja i koordinacija sa susjednim jedinicama lokalne samouprave s ciljem postizanja integriteta elektroničke komunikacijske infrastrukture na širem području.

   

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu

Projektant elektroničko-komunikacijske infrastrukture T. +385 51 209 501 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Vugrin Siniša
sinisa.vugrin@rijeka.hr