Služba vodi ili surađuje na provedbi projekata iz područja eUsluga, otvorenih podataka, EU i međunarodnih projekata iz područja ICT-a, vodi i brine se za Portal eUsluga, Portal otvorenih podataka , Intranet portal Grada Rijeke, te vodi projekte iz područja eUključivosti i edukacije ciljanih skupina građana.

Služba putem digitalnih informativnih čvorišta na pristupačnim javnim mjestima informira javnost o uslugama Grada, komunalnih i trgovačkih društava i ustanova.

Služba predstavlja Grad Rijeku u međunarodnim udrugama gradova EUROCITIES Knowledge Society Forum, Major Cities of Europe IT users group te globalnim inicijativama Green Digital Charter, The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities i  OASC – Open & Agile Smart Cities

Služba za eUpravu surađuje i koordinira provedbu nacionalnih  i europskih strateških smjernica vezanih za provođenje Digitalnog plana za Europu “Digital Agenda for Europe” te EU inicijative  Digital Cities Challenge.

U suradnji s akademskom zajednicom, organizacijama civilnog društva, poslovnim sektorom i drugim tijelima javne uprave organizira manifestacije za sve koje zanimaju nove tehnologije te na stručnim skupovima predstavlja ICT projekte Grada Rijeke.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za E-upravu

Referent 1 administrator - koordinator eUsluga T. +385 51 209 566 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Balenović Davorin
davorin.balenovic@rijeka.hr
Koordinatorica administratorica međunarodnih projekata T. +385 51 209 598 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Čizmadija Dijana
dijana.cizmadija@rijeka.hr
Stručno osposobljavanje - Referent administrator-koordinator za e-upravu T. +385 51 209 598 Dolac 8, Rijeka Iva Gracin
iva.gracin@rijeka.hr
Administrator - koordinator za eUpravu T. +385 51 209 440 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Mandekić Ivan
ivan.mandekic@rijeka.hr
Voditeljica Službe za eUpravu T. +385 51 209 337 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Perše Tatjana
tatjana.perse@rijeka.hr