Služba vodi ili surađuje na provedbi projekata iz područja eUsluga, otvorenih podataka, EU i međunarodnih projekata iz područja ICT-a, vodi i brine se za Portal eUsluga, Portal otvorenih podataka , Intranet portal Grada Rijeke, te vodi projekte iz područja eUključivosti i edukacije ciljanih skupina građana.

Služba putem digitalnih informativnih čvorišta na pristupačnim javnim mjestima informira javnost o uslugama Grada, komunalnih i trgovačkih društava i ustanova.

Služba predstavlja Grad Rijeku u međunarodnim udrugama gradova EUROCITIES Knowledge Society Forum, Major Cities of Europe IT users group te globalnim inicijativama Green Digital Charter, The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities i  OASC – Open & Agile Smart Cities

Služba za eUpravu surađuje i koordinira provedbu nacionalnih  i europskih strateških smjernica vezanih za provođenje Digitalnog plana za Europu “Digital Agenda for Europe” te EU inicijative  Digital Cities Challenge.

U suradnji s akademskom zajednicom, organizacijama civilnog društva, poslovnim sektorom i drugim tijelima javne uprave organizira manifestacije za sve koje zanimaju nove tehnologije te na stručnim skupovima predstavlja ICT projekte Grada Rijeke.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za E-upravu

Viša referentica - voditeljica projekta T. +385 51 209 598 Dolac 8, Rijeka Kučić Bojana
bojana.kucic@rijeka.hr
Viša referentica-voditeljica projekta za eUpravu T. + 385 51 209 647 Dolac 8, Rijeka Šaša Jadranka
jadranka.sasa@rijeka.hr
Voditeljica Službe za eUpravu T. +385 51 209 337 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Perše Tatjana
tatjana.perse@rijeka.hr