Služba za geoinformacijske sustave (skraćeno GIS služba) obavlja sljedeće poslove:

 • nabava softvera i hardvera za potrebe odjela Gradske uprave gdje se koristi GIS tehnologija
 • koordinacija i planiranje hardverskih i softverskih potreba za odjele GU.
 • koordinacija i planiranje izrade i nabave aplikativnog softvera za potrebe GU
 • u suradnji sa djelatnicima komunalnih društava, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada, nabava i samostalna izrada GIS aplikacija za njihove potrebe
 • priprema, izrada, konverzija i sl. podataka za GIS baze koje koriste odjeli GU
 • organizacija školovanja za potrebe odjela GU
 • koordinacija uvođenja GIS-a u komunalna društva u vlasništvu Grada
 • održavanje i ažuriranje osnovnih podloga grada u GIS tehnologiji
 • prikaz adresnog modela na internetu.

Važniji GIS projekti:

 • Projekt izrade osnovnih podloga (Tehničke karte). To je glavna gradska karta na kojoj se nalaze ulice, zgrade i kućni brojevi. Ona je integralni dio osnovnih baza podataka gradske uprave i podloga na kojoj se ucrtavaju podaci odjela gradske uprave i komunalnih društava. Osnovne podloge su izrađene kombinacijom digitalne karte 1:5000 i prethodno digitaliziranih katastarskih karata 1:1000, te digitalnog ortofota.
 • Konverzija osnovnih podloga u novi koordinatni sustav, HTRS96/TM
 • Publiciranje GIS podataka putem standardnih WMS i WFS web servisa, te na portalu otvorenih podataka grada Rijeke
 • Izrada web preglednika gis.rijeka.hr
 • EU projekt iLocate
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za geoinformacijske sustave

Projektantica geoinformacijskog sustava T. +385 51 209 992 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Cvelić Josipa
josipa.cvelic@rijeka.hr
Voditelj za geoinformacijske sustave T. +385 51 209 642 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Derenčin Maslo Kerim
kerim.derencin@rijeka.hr
Referent za razvoj geoinformacijskog sustava T. +385 51 209 991 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Kalanj Ivica
ivica.kalanj@rijeka.hr
Služba za geoinformacijske sustave T. +385 51 209 642 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Voditelj
Derenčin Maslo Kerim
kerim.derencin@rijeka.hr