Primjeri dobre prakse - provedba projekata energetske učinkovitosti u Gradu Rijeci

Grad Rijeka zajedno s komunalnim i trgovačkim društvima provodi energetsku politiku koja je već dugi niz godina usmjerena prema održivom energetskom razvitku gradskog područja baziranom na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje.

Fotonaponska elektrana na OŠ Zamet

Do 2030. godine smanjiti emisije CO2 za najmanje 40%

Grad Rijeka je i, prije nego što je za to postojala zakonska obveza, prepoznao važnost usvajanja energetske politike. Tako je Grad Rijeka još 2009. godine potpisnik europske inicijative Sporazuma gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors) koji je pokrenula Europska komisija, a u 2019. godine pristupili smo Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju (eng. Covenant of Mayors and Mayors Adapt Initiative).

Rijeka se na taj način pridružila tisućama lokalnih vlasti koja su se dobrovoljno posvetila ostvarivanju i premašivanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije. Pristupanjem Sporazumu 2019. godine, Grad Rijeka obvezao se smanjiti emisije CO2 (i, prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) na svom području za najmanje 40% do 2030., učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije, povećati svoju održivost prilagođavanjem posljedicama klimatskih promjena.

Solarni paneli na zgradi Gradske uprave

Solarni paneli na zgradi Gradske uprave

Na temelju Sporazuma, a potom i zakonskih obveze koja je u međuvremenu nastupila, Grad Rijeka kontinuirano donosi strateške i akcijske planove energetski održivog razvitka.

Planovi ne uključuju samo aktivnosti gradske uprave i povezanih komunalnih i trgovačkih društava, već sagledavaju energetski razvoj Rijeke kroz sinergiju djelovanja javne uprave, gospodarstva i građana.

Sustavno upravljanje energijom

Želimo li potrošnju energije svesti na najmanju moguću mjeru, gospodarenje energijom treba biti kontinuirani, sustavan proces. Grad Rijeka od 2009. godine ima uveden Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) i prati potrošnju energije i vode za 150 objekta u vlasništvu Grada Rijeke. Osim toga Grad Rijeka provodi netehničke mjere kao što su edukacija s ciljem promjene ponašanja zaposlenika i bolja regulacija potrošnje energije u zgradama kroz automatizaciju ili unaprjeđenje procedura.

Putem projekta iUrban u 16 zgrada Grada Rijeke ugrađene su komponente sustava daljinskog očitanje potrošnje energenata i vode koji je povezan s Nacionalnim sustavom za gospodarenje energijom (ISGE). Ugradnja se nastavila kao sastavni dio energetskih obnova objekata javne namjene tako da je sada 27 objekata dio sustava daljinskog očitanja.

Također, važno je napomenuti da je Grad Rijeka prvi grad u Hrvatskoj sa sustavnim upravljanjem energijom prema normi ISO50001:2018. Naime, u sklopu projekta Compete4SECAP za dvije upravne zgrade Grada Rijeke uspostavljen je sustav upravljanja energijom te je certificiran prema normi ISO50001:2018. U sustav su uključene upravne zgrade Grada Rijeke na adresama Korzo 16 i Titov trg 3 kao značajni potrošači energije koja se najvećim dijelom koristi za klimatizaciju, uredsku opremu te za grijanje.

Također, u zgradi gradske uprave na Titovom trgu sva rasvjetna tijela zamijenjena energetski učinkovitijom rasvjetom koja omogućava i do 50% smanjenja potrošnje električne energije za rasvjetu te do 30% bolju osvijetljenost.

Kontinuirano se izrađuju energetski certifikati javnih objekata. Energetskim pregledom utvrđuje se način korištenja energije, područja rasipanja energije i identificiraju mjere za povećanje energetske učinkovitosti, kao i stanje zgrada. Do sada je izrađeno 1.568 energetskih certifikata.

Upotreba obnovljivih izvora energije i odlagališnog plina za proizvodnju električne energije i tople vode

U Rijeci, koja se prostire na svega 44m² ne postoji mogućnost smještaja velikih vjetroparkova ili velikih fotonaponskih elektrana, no postoje primjeri manjih postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Dječji vrtić Srdoči

Dječji vrtić Srdoči

Tako su u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provedeni projekti „Solarna energija u gradu“, u sklopu kojega je izgrađeno sedam fotonaponskih elektrana na zgradama u vlasništvu Grada Rijeke te  „Zelena energija u mom domu“ gdje je Grad Rijeka sufinancirao projekt s 40% iznosa za nabavu sustava obnovljivih izvora energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode za građane Rijeke.

Grad Rijeka snažno se zalaže za ekološki održiv razvoj pa tako sve svoje projekte, posebice novogradnje, planira uzimajući u obzir i energetsku učinkovitost. Tako je u Dječjem vrtiću Mavrica instalirana fotonaponska elektrana od 30 kW koja proizvedenu energiju koristi na objektu, te solarne panele za pripremu potrošne tople vode. U 2018. godini po principima niskoenergetskih gradnje s solarnim panelima za pripremu potrošne tople vode (centralna praonica i centralna kuhinja za vrtiće na tom dijelu Grada) izgrađeni su dječji vrtići Đurđice i Morčić te ugrađeni solarni paneli na Dječjem vrtiću Potok koji također predstavlja centralnu praonicu. Novoizgrađeni Dječji vrtić Srdoči certificiran je energetski najpovoljnijom oznakom, gdje je također postavljena fotonaponska elektrana instalirane snage 10,2 kW.

Postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina

Postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina

Također je važno spomenuti da je od 2017. godine u pogonu postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina na saniranom i zatvorenom odlagalištu Viševac. Ovim postrojenjem smanjuju se emisije odlagališnih plinova budući da se taj plin koristi u proizvodnji električne energije. Projekt je u potpunosti ekonomski održiv, te ima pozitivne učinke na okoliš i uvjete života lokalnog stanovništva.

Energetska obnova objekata javne namjene putem EU fondova

Poseban značaj energetska učinkovitost ima za zgradarstvo, s obzirom na to da su zgrade najveći pojedinačni potrošači energije i danas predstavljaju veliki potencijal za energetske, ekonomske i ekološke uštede.

PPO Vidrice

Dječji vrtić Vidrice

Realizacijom navedenih projekata ne samo što se smanjuju emisije CO₂, već se smanjuje i potrošnja energije u zgradama javnog sektora, stvara povoljna mikroklima za rad, produžuje se vijek trajanja zgrade, smanjuju troškovi za održavanje zgrade i financiranje potrošnje energenata te doprinosi se razvoju gospodarstva u iznosu navedenih ulaganja.

Od 2016. Grad Rijeka provodi projekt energetske obnove objekata u vlasništvu Grada, prvenstveno zgrada osnovnih škola i vrtića, za što su povučena i značajna sredstva iz EU fondova. Do sada je obnovljeno 15 objekata, a u 6 obnove su u tijeku.

Iste ciljeve prepoznali su i građani Rijeke što pokazuje najveći broj obnova višestambenih zgrada u Hrvatskoj.

Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Rijeke

Grad Rijeka već godinama provodi projekt energetski učinkovite javne rasvjete. Modernizacija obuhvaća zamjenu starih rasvjetnih tijela modernim, energetski učinkovitim i ekološki prihvatljivijim, suvremenim rasvjetnim tijelima manje snage i boljih svjetlo tehničkih karakteristika. Ugrađuju se rasvjetna tijela koja imaju mogućnost regulacije svjetlosnog toka, te se njihovim prigušenjem smanjuje potrošnja u kasnim noćnim satima kada je smanjen intenzitet prometa.

Također, izrađen energetski pregled javne rasvjete Grada Rijeke, koji se sukladno zakonu provodi jednom u pet godina.

Promet

S ciljem smanjenja emisija CO2 u prometu, zaštite okoliša i poboljšanje kvalitete zraka u gradu, kao i pružanja bolje usluge prijevoza građanima, KD Autotrolej uz podršku države i EU fondova kontinuirano nabavlja nove autobuse. Tako je od 2013. do 2018. godine nabavljeno je 40 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin, dok su od od 2018. do 2021. nabavljena dodatna 54 autobusa.

Novi autobusi na stlačeni priodni plin

Novi autobusi na stlačeni priodni plin

KD Čistoća nabavlja nova komunalna vozila na električnu energiju, dok je Energo 2013. godine otvorio punionicu stlačenog prirodnog plina, prvu fast fill puniocu u Hrvatskoj. Suvremena punionica  stlačenog prirodnog plina namijenjena je komunalnim i privatnim vozilima koja koriste taj energent.

Glavni rezultati projekata energetske učinkovitosti u prometu su smanjenje CO₂ emisija i emisija ostalih ispušnih plinova, korištenje jeftinijeg goriva (oko cca 25% u odnosu na dizelsko gorivo i benzin), smanjenje buke u prometu, povećanje standarda usluge javnog prijevoza za građane (autobusi su opremljenih), rashladnim uređajima i rampama za invalide

Toplinarstvo

U razdoblju 2016.-2019. (faza I.) obnovljeno je 4 km toplovodne mreže od ukupno 12,5 km dotrajale toplovodne mreže starije od 40 godina. U drugoj fazi obnove, koja bi trebala završiti do kraja 2023. godine, planira se obnova 7,9 km postojeće toplovodne distribucijske mreže, izgradnja 2,5 km nove spojne toplovodne distribucijske mreže te obnovu četiri proizvodna pogona toplana. Nakon provedbe projekta u Rijeci će biti obnovljeno 95% distribucijske toplovodne mreže. Preostalih 5% ili 0,9 km mreže u dobrom je stanju bez velikih gubitaka te je za obnovu predviđena u idućem srednjoročnom razdoblju.

Obnovom postojećih i izgradnjom novih toplovoda te obnovom toplana postići će se optimizacija u proizvodnji i manji gubici distribucije toplinske energije što će rezultati unaprjeđenjem učinkovitosti cijelog sustava.

Završeni strojarski radovi na obnovi sustava distribucije toplinske energije na VojakuTakođer, u sklopu projekta Futura 6.296 kućanstava je uz sufinanciranje Grada Rijeke i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugradilo razdjelnike toplinske energije.

Edukacija

U cilju informiranja, edukacije i podizanja razine svijesti građana o važnosti smanjenja energetske potrošnje i korištenja obnovljivih izvora energije, Grad Rijeka u suradnji s partnerima, a u sklopu Europskog energetskog tjedna organizira manifestaciju Riječki energetski tjedan.

U 2013. godini u suradnji s učenicima Srednje škole za primijenjenu umjetnost izrađena je „Bojanka za male čuvare planete Zemlje“, koju je do sada dobilo na poklon preko dvije tisuće djece predškolskog uzrasta.