Na području sveučilišnog Kampusa u Rijeci uredit će se Interpretacijski centar prirodne baštine, a planira se i uređenje unutrašnjosti Zametske pećine za kontrolirano posjećivanje.

Za projekt Interpretacijskog centra prirodne baštine Primorsko goranske županije za Gradu Rijeci kao nositelju projekta odobreno je 11.23 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava, odnosno 75% iznosa i to putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.Predstavljanje projekta Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ

 

OPIS PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
Osnovni cilj Projektnog prijedloga je pomoći razvoju regionalno i sezonski ujednačenijeg, održivog turizma visoke kvalitete doživljaja baziranog na prirodnoj baštini na području cijele Primorsko-goranske županije, promocijom i interpretacijom 11 odredišta prirodne baštine, među kojima su Strogi rezervat Bijele i Samarske stijene, geomorfološki spomenik prirode Zametska Pećina, koji će se projektnim aktivnostima urediti za posjećivanje, i zaštićeni krajobraz Lopar te Natura 2000 područja, u novom Interpretacijskom centru na otvorenom u Rijeci te samostalnim interpretacijskim točkama na samim lokacijama, pomoću ciljanih edukativnih programa za posjetitelje, suvremene tehnologije i ciljane edukacije dionika u turizmu.

Projektom će se urediti novi Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije na otvorenom, na području sveučilišnog Kampusa u Rijeci. Interpretacijski centar će pomoću živih eksponata (biljne vrste), suvremene tehnologije i multimedijalnih sadržaja te uz inventivne interpretacijske alate i interaktivnost, interpretirati i promovirati prirodnu baštinu 11 odredišta u Primorskoj županiji: Strogog rezervata Bijele i Samarske stijene, Geomorfološkog spomenika prirode Zametska pećina, Značajnog krajobraza Lopar na otoku Rabu, Natura 2000 područja te ugrožena prirodna baština urbanog područja Rijeke.

Svako navedeno područje, sukladno Planu interpretacije, bit će predstavljeno karakterističnim i vrijednim živim biljnim vrstama, uzorcima stijena i drugim izloženim predmetima te multimedijalnim interpretacijskim točkama koje će koristiti kratke dokumentarne filmove, zvučne kulise, podne projekcije, glasanje životinja i ostale zvukove karakteristične za područje, asocijativnu boju svjetlosti, mirise i taktilne uzorke (pr. struktura kore drveća, kamena, zemlje, strujanje vode ili puhanje vjetra) u predstavljanju, promociji i tumačenju vrijednih elemanata prirodne baštine tog područja (klima, reljef, geološka podloga, flora, vegetacija, staništa, fauna). Svaka multimedijalna interpretacijska točka bit će opremljena solarnim panelima te će koristiti energiju Sunca za pokretanje sadržaja, a u sklopu Interpretacijskog centra postavit će se i stablo-vjetrolovka, koje će pretvarati energiju vjetra u električnu energiju, te stanica za pretvaranje energije ljudskog kretanja (bicikliranje) u električnu energiju, čime će se promovirati i zaista koristiti energija iz obnovljivih izvora. Na prostoru Interpretacijskog centra oborinske vode će se prikupljati i koristiti za navodnjavanje i uzgoj biljnih vrsta.

Za potrebe održavanja biljnih vrsta u Interpretacijskom centru, proizvodnju autentičnih „živih suvenira“ (sjemenki i sadnica autohtonih biljnih vrsta) te za potrebe ex situ zaštite ugroženih biljnih vrsta navedenih zaštićenih područja, Interpretacijski centar će se opremiti staklenikom i pripadnom opremom. Interpretacijski centar će biti u potpunosti dostupan za osobe smanjene pokretljivosti te opremljen natpisima na latiničnom i Braillovom pismu, na hrvatskom i engleskom jeziku. Iako fizički Interpretacijski centra prirodne baštine PGŽ nije smješten u zaštićenom(nim) području, svim svojim sadržajem i interpretacijskim alatima govori o zaštićenim područjima te služi njihovoj ciljanoj promociji i interpretaciji.

Interpretacijske točke u Rijeci i ostalim gradovima i općinama županijeProjektni prijedlog obuhvaća i aktivnosti izrade i postavljanja Samostalnih multimedijalnih interpretacijskih točaka na samim odredištima prirodne baštine, odnosno u neposrednim emitivnim središtima za iste. Naime, atraktivne samostojeće motažne multimedijalne interpretacijske točke, napajane isključivo Sunčevom energijom, postavit će se na javnim površinama u Rijeci (4; za Zametsku pećinu i ugroženu prirodnu baštinu riječkog urbanog područja), na području grada Delnice, općine Mrkopalj, općine Čavle (2; za Platak i Obruč), grada Malog Lošinja (1), Vinodolske općine (1), općine Lopar (1), općine Baška (1) i općine Punat (1). Ove će Interpretacijske tiočke predstavljati ishodišna mjesta za obilaske odredišta, biti opskrbljene interaktivnom aplikacijom dostupnom na ekranima osjetljivim na dodir (ili putem mobilne aplikacije), koje će sadržavati funkcionalno i inovativno strukturirane podatke o prirodnim obilježjima samoga područja, prijedloge obilaska relevantne za ciljane grupe posjetitelja i trenutnu sezonu te pravila ponašanja na lokaciji te upućivati na ostala odredišta prirodne baštine obuhvaćena Projektnim prijedlogom. Mobilna aplikacija imat će mnoge napredne funkcionalnosti, poput elemenata virtualne tehnologije kod prikazivanja lokalno ili regionalno izumrlih vrsta ili vrsta koje je u prirodi teško zamijetiti. Za svaku će se lokaciju, na temelju ciljnih skupina i njihovih potreba identificiranih Strategijom komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta obuhvaćenih Prijedlogom te u skladu s odredbama Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima, Planom interpretacije i ostalim dokumentima relevantnim za zaštitu prirode i održivi razvoj područja, osmisliti i testirati 3 različita edukativna programa kojima će se poboljšati posjetiteljsko iskustvo, kvaliteta doživljaja zaštićenog područja i svijest posjetitelja o potrebi njegova očuvanja. Na svakom će se odredištu postaviti i sustav za bilježenje broja posjetitelja, koji trenutno ne postoji niti za jedno obuhvaćeno područje, što će pomoći pri održivom i ciljanom upravljanju brojem posjetitelja u budućnosti. Kroz Projektni prijedlog pripremit će se i volonterski programi za uključena područja, kako bi se i kroz ovaj vid aktiviranja pojedinaca poboljšala ponuda i održivost turizma.

Uređenje Zametske pećineIdejni projekt uređenja Zametske pećineU sklopu Projektnog prijedloga planira se i unutrašnjost Zametske pećine, geomorfološkog spomenika prirode, koji se nalazi u urbanom području Rijeke, prvi puta urediti za kontrolirano posjećivanje. Kao i za ostala zaštićena područja, i za Zametsku pećinu izradit će se Akcijski plan upravljanja posjetiteljima te na temelju ciljnih skupina i njihovih potreba identificiranih Strategijom komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta obuhvaćenih Prijedlogom te u skladu s odredbama Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i ostalim dokumentima relevantnim za zaštitu prirode i održivi razvoj područja, osmisliti i testirati 3 različita edukativna programa, dok će se u neposrednoj blizini špilje postaviti samostalna multimedijalna interpretacijska točka.

Kako bi osigurali veću uključenost prirodne baštine odabranih zaštićenih područja u turističke programe i pakete, ali i kvalitetniju interpretaciju i razumijevanje zanačaja zaštićenih područja, te ponašanje posjetitelja i turista koje ne ugrožava zaštićena područja, uz pomoć vanjskih suradnika, stručnjaka za različite aspekte prirodne baštine, osmislit će se i dva puta testno provesti  edukacija turističkih vodiča, agencija i ostalih dionika u turizmu (20 sati predavanja i obilazak svih uključenih područja) uz njihovo certificiranje za održivi turizam temeljen na prirodnoj baštini PGŽ. U svrhu kvalitetnije edukacije dionika u turizmu tiska će se i udžbenik te džepni vodič koji će olakšati kasniji rad na terenu.

Promotivno-informacijske mjere

Temeljit će se na Strategiji komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije obuhvaćenih odredišta prirodne baštine. On line komunikacija bit će usmjerena prema domaćoj i stranoj publici različitih profila – obitelji s djecom, mladi, umirovljenici, rekreativci, nastavnici, učitelji i odgajatelji. Projekt će se oglašavati i na web stranicama projektnih partnera i suradnika, izradom E-novosti, newsletterima (za potrebe informiranja publike s određenim interesom) te razvojem on-line kanala (Facebook, Twitter, Instagram, You Tube kanal), prvenstveno namijenjenim mlađoj publici. Za off line komunikaciju koristit će se letci, plakati, citylight i billboard oglašavanje, primjenjivo za komunikaciju s publikom u pokretu. Za vrijeme trajanja projekta, organizirat će se i dva promotivna događanja u Zagrebu i Rijeci, kako bi se publici neposrednim kontaktom predstavio projekt. Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji sa svim partnerima koristit će i sve uobičajene kanale informiranja i promocije potencijalnih turista. Također, razvit će se atraktivni suveniri poput majica s dotiskom te inovativnih i autentičnih živih suveniri (sjemenke i sadnice značajnih biljnih vrsta).

Projekt Interpretacijskog centra prirodne baštine Primorsko goranske županije ukupno je vrijedan 16,17 milijuna kn. Ministarstvo regionalnog razvoja fondova Europske unije dodijelilo je bespovratna EU sredstva u iznosu od 11,29 milijuna kn. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020, potpisan je 30. srpnja 2018. Partneri Grada Rijeke u ovom projektu su Primorsko- goranska županija, Javna ustanova Priroda i Turistička zajednica grada Rijeke.

Primorsko-goranska županija u projektu sudjeluje s 3.3 milijuna kuna, a Javna ustanova „Priroda” sa 213.000 kuna. Podršku projektu su pružili i Prirodoslovni muzej te Sveučilište u Rijeci koje je ustupilo teren na kojem će se nastati novi Interpretacijski centar.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI PO KATEGORIJAMA ULAGANJA

Prezentacija prirodne baštine na otvorenom prostoru u sklopu Kampusa naTrsatuU sklopu Pripreme projektno-tehničke dokumentacije i studija, financirat će se već izrađena dokumentacija: geodetski snimak područja za uređenje Interpretacijskog centra na otvorenom, Glavni projekt uređenja Interpretacijskog centra te Idejni projekt multimedijalnih interpretacijskih točaka i urbane opreme za Interpretacijski centra na otvorenom. U istoj kategoriji planira se izraditi Strategija komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta obuhvaćenih Prijedlogom, Akcijski planovi upravljanja posjetiteljima za sve obuhvaćene lokacije, Izvedbeni projekt uređenja Interpretacijskog centra, Izvedbeni projekt multimedijalnih interpretacijskih točaka s radioničkim nacrtima, Elaborat prihvatnog kapaciteta i idejnog uređenja Zametske pećine u Rijeci, Idejno rješenje elektroinstalacijskog stupa u Zametskoj pećini, Izvedbeni projekt unutarnjeg uređenja Zametske pećine, Plan interpretacije (Plan interpretacije izradit će osoblje prijavitelja i partnera).

U sklopu kategorije Posjetiteljske infrastrukture i sadržaja, kroz projektne aktivnosti uredit će se Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije na otvorenom te će se isti opremiti za potrebe posjetiteljske infrastrukture i njenog održavanja, unutrašnjost Zametske pećine uredit će se za posjećivanje, na 11 lokacija prirodne baštine ili u njihovim neposrednim emitivnim središtima, uključujući 3 zaštićena područja (strogi rezervat, značajni krajobraz i geomorfološki spomenik prirode), 7 Natura 2000 područja te elemente očuvane bioraznolikosti u gradskom području Rijeke postavit će se ukupno 15 samostalnih multimedijalnih interpretacijskih točaka te će se one opremiti sustavima za praćenje broja posjetitelja.

U sklopu kategorije Edukacije i interpretacije, kroz Projektni prijedlog planira se za svako od 11 odredišta prirodne baštine osmisliti po 3 nova edukativna programa za potrebe tri različite ciljne grupe, a prema Strategiji komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta obuhvaćenih Prijedlogom, Akcijskim planovima upravljanja posjetiteljima i Planu interpretacije, te će se svi programi kroz trajanje projekta testirati i provesti najmanje 3 puta (ukupno 33 nova edukativna programa provedena po 3 puta za vrijeme projekta; programe će razviti i provesti djelatnici prijavitelja i partnera); osmislit će se i dva puta provesti intenzivna edukacija turističkih vodiča, djelatnika turističkih agencija te ostalih dionika u turizmu te uvesti program njihova certificiranja za održivi turizam baziran na prirodnoj baštini Županije; izdat će se udžbenik i džepni vodič vezani za ovu edukaciju; izradit će se mobilna aplikacija koja će povezivati odredišta te usmjeravati, educirati i omogućiti bolji doživljaj prirodnih vrijednosti svih 11 lokacija uz uporabu složenijih funkcionalnosti, poput virtualne stvarnosti i geotagginga; izradit će se multimedijalni sadržaji za korištenje na ekranima osjetljivim na dodir ili dostupni putem QR koda, NFC čipa ili sličnog sustava pokretanja (sadržaj obje aplikacije pripremit će djelatnici prijavitelja i partnera); pripremit će se i 11 volonterskih programa, po jedan za svako područje, što će kroz uključivanje zajednice doprinijeti boljem razumijevanju i zaštiti prirode (volonterske programe pripremit će djelatnici prijavitelja i partnera).

U sklopu kategorije Promocije i vidljivosti provest će se mjere iz Strategije komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije te izrada osnovnih sredstava promocije i promidžbe: financirat će se izrada vizualnog identiteta projekta, mrežne stranice projekta s funkcionalnostima news lettera i slično, izrada promotivnih materijala – letaka, plakata, billboard i cityligh plakata, izrada suvenira te osmišljavanje i izrada autentičnih „živih“ suvenira.

U sklopu kategorije Horizontalnih aktivnosti planiraju se poslovi upravljanja, koordiniranja, administriranja i izvještavanja na projektu, troškovi osoblja, troškovi vanjskih suradnika za administraciju i javnu nabavu, troškovi putovanja na odredišta prirodne baštine te indirektni troškovi.