Kapacitet luke bio bi 118 komercijalnih vezova, i 80 nekomercijalnih vezova namijenjenih plovilima različitih dimenzija.

Vrijednost projektne dokumentacije: 159.000,00 kn +PDV

 • Vrsta projekta Turizam i rekreacija
 • Nositelj projekta Grad Rijeka
 • Lokacija Grad Rijeka
 • Vlasništvo Pomorsko dobro
 • Procijenjena vrijednost projekta 6.000.000 EUR

Projekt podrazumijeva izgradnju:

 • Izgradnja lukobrana u produžetku Kontejnerskog terminala,
 • 118  komercijalnih i 80 nekomercijalnih  vezova  za brodice raznih veličina na području od 63.000 m²,
 • četiri male zgrade u marini na ukupnoj bruto površini od 2.700 m²,
 • benzinska stanica,
 • parkiralište sa 125 mjesta za automobile i 20 mjesta za motore.

Model realizacije

Potrebno je ishoditi koncesiju koju na rok do 20 godina daje Primorsko-goranska županija, a na duži rok (do 50 godina) Vlada RH.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

 • Projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija:

 • Izrađen idejni projekt
luka-nautickog-turizma-brajdica

Luka nautičkog turizma Brajdica

Kratki opis: Područje naselja Pećine svrstava se u red osobito vrijednih predjela pretežito višeobiteljske izgradnje. Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke na području Pećina planirana je luka posebne namjene u rangu luke nautičkog turizma oznake LN-3 Brajdica. Ukupna površina za smještaj luke iznosi oko 6,3 ha. Nautička luka će predstavljati dopadljiv prostorni prijelaz iz lučkog područja (aktivan kontejnerski terminal), prema rezidencijalnim i ostalim ‘mirnijim’ sadržajima naselja. U blizini vrlo aktivnog lučkog terminala evidentan je nedostatak dovoljnog broja obalnih vezova za sportska i turistička plovila. Daljnjom izgradnjom i uređenjem cjelovitog obalnog pojasa i obalne šetnice istočnog dijela grada na širokom potezu od Brajdice do Martinšćice, nova nautička luka na Brajdici će predstavljati logičan sadržajni početak atraktivnog obalnog poteza.

Kapacitet luke iznosti 118 komercijalnih vezova, i 80 nekomercijalnih vezova namijenjenih plovilima različitih dimenzija.  Na planiranoj čestici za gradnju luke nautičkog turizma, potrebno je osigurati 125 parkirališnih mjesta za automobile i 20 parkirališnih mjesta za motocikle.

Opis rješenja:
Uvažavajući prostorna ograničenja, zapadni rub građevinske čestice luke nautičkog turizma, smješten je uz kontejnerski terminal Brajdica,  sjeverni rub uz izlazni krak državne ceste D-404, a istočni rub se nastavlja prema obalnoj šetnici i stambenim zgradama naselja Pećine. Južni rub nautičke luke proteže se od uz vanjski rub glavnog lukobrana ukupne duljine 300 m, koji se nastavlja u smjeru obalne konstrukcije kontejnerskog terminala Brajdica II.

Organizacija akvatorija u marini omogućava prihvat do 200 plovila. U sklopu marine, predviđene su sljedeće građevine: portirnica, recepcija, administrativni prostori, prostori za zaposlenike i hitne medicinske pomoći, ugostiteljski sadržaji, prodavaonice nautičke opreme i rezervnih dijelova, te servisa plovila i benzinska postaja. U sklopu obalnog ruba predviđen je gat za smještaj travel lifta za spuštanje i dizanje plovila u more.

U skopu razrade idejnog rješenja, analizirana je mogućnost prihvata maksimalnog broja plovila u definirani akvatorij nautičke luke. Za provedbu takve mogućnosti pretpostavka je produženje gatova za privez za 12,0 m, te privez plovila na primarni i sekundarni lukobran. Ovakvim načinom moguće je smjestiti do 350 plovila (±20% u ovisnosti o veličini plovila).

Lukobran i obalni zidovi:
S obzirom da je akvatorij nautičke luke izložen vjetrovima i valovima iz južnog kvadranta, glavni lučki lukobran postavljen je okomito na smjer spomenutih vjetrova. Dužina lukobrana iznosi cca 300,0 m, a konstrukcija je nasutog tipa s obzirom na velike dubine mora (do –40,00 m), te na visoki projektni val.
Uz glavni, predviđen je i sekundarni lukobran dužine 30,0 m, koji se pozicionira okomito na ulaz u marinu.

Dužina obalnih zidova zajedno sa dijelom zida sekundarnog lukobrana iznosi cca  515,0 m.

Idejnim rješenjem definira se postava pontonskih gatova dužina 60, 72 i 84 m. Brodovi su privezani pramcem uz gat, dok je krmeni dio nezavisno sidren. Gat je formiran od standardnih pontona, klasično usidren s omogućenim ograničenim pomacima u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini. Za masivnu obalnu konstrukciju su privezani križnom lančanom vezom s umetnutom oprugom na način koji onemogućuje veće pomake gata.

Prometna povezanost:
Idejnim rješenjem predviđena su dva priključka na cestovnu mrežu: na zapadnom i istočnom dijelu platoa. Oba cestovna povezivanja marine predviđena su na državnu cestu D 404 i na ulicu Šetalište XIII divizije.
S priključkom predviđenim na zapadnoj strani, omogućen je prilaz marini s obilaznice preko čvora Draga i Vežice. Dolazak u marinu na zapadni ulaz planira se po D 404.
Odlazni promet iz marine odvijati će se također „preko“ izlazne rampe, koja vodi iz kontejnerskog terminala. Za odlazak prema zapadu odnosno prema centru grada, može se koristiti odvojak koji omogućuje desno skretanje za izlaz iz tunela Pećine Ovim odvojkom može se, nakon prolaza kroz trgovački centar „Tower“, otići prema centru grada, prema Vežici ili Kostreni.
Na istočnoj strani platoa marine predviđen je još jedan cestovni priključak prema  Šetalištu XIII divizije.

Uređenje zelenih i ostalih površina:

Za uređenje gornje površine šetnice predlaže se popločenje betonskim pločama debljine 5 cm koje se postavljaju u cementni mort debljine 4 cm.
Uređenje zelenih površina predloženo je prema mogućnostima izvedbe. Sagledavajući prostor predlaže se zasaditi autohtone sadnice kao npr. palme  i oleanderi, dok se na ostalim površinama planira sijati travnjak.