Po uzoru na Građanski odgoj i obrazovanje, Grad Rijeka planira uvođenje Zdravstvenog odgoja kao izvannastavne aktivnosti u gradske osnovne škole.

Tijekom 2022. godine proučit će se sva relevantna i dostupna  istraživanja vezana za temu te započeti s procedurom okupljanja stručnjaka koji bi sudjelovali na izradi programa te pratećim priručnicima za učenike i smjernicama za rad za učitelje.

Neke od mogućih i nužno potrebnih tema svakako su zdrave navike u smislu kretanja i pravilne prehrane, prevencija ovisnosti, vršnjačko nasilje koje bi se nadovezalo na sadržaje iz Građanskog odgoja i obrazovanja, reproduktivno zdravlje mladih i druge teme. Tematske bi se jedinice pripremale i razrađivale sukladno uzrastu, kako bi bile prilagođene učenicima od 5. do 8. razreda.

Ova je inicijativa potaknuta istim razlozima zbog kojih je Grad Rijeka samostalno pristupio uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja u svoje škole, a to je zbog izostanka sustavnog uvođenja ovih učenja u sve hrvatske škole. Zdravstveni odgoj u hrvatskim školama postoji još od 2013. godine, no Grad Rijeka drži kako kurikulum koji se provodi kao međupredmetna nastava nije dostatan.

Izrada programa i priručnika

Bit će potrebno osigurati honorare za autore, lekturu, grafičko oblikovanje, izradu vizualnog identiteta i slično. S obzirom na to da će se svi materijali prevoditi i na talijanski jezik, osigurat će se i usluge predvoditelja i lektora.

Jednako kao i slučaju Građanskog odgoja i obrazovanja, a imajući u vidu važnost provođenja Zdravstvenog odgoja kao zasebnog predmeta, Grad Rijeka ima namjeru besplatno ustupiti sve materijale za provođenje ovog programa svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, odnosno svim školama koje za tim iskažu interes, odnosno odluče provoditi program.

Edukacija učitelja i nastavnika

S obzirom da se radi o specifičnim, vrlo širokim i raznolikim kompetencijama, planira se i osiguravanje sustava edukacije nastavnika s ciljem kvalitetne implementacije i provedbe programa. Grad Rijeka smatra kako je iznimno važno naći kvalitetne i stručne partnere iz odgovarajućih sektora koji će temama iz Zdravstvenog te općenito edukaciji učitelja dati jednu iznimno vrijednu dimenziju.

Eksperimentalna provedba programa

Po uzoru na Građanski odgoj i obrazovanje, namjerava se uspostaviti eksperimentalna provedba Zdravstvenog odgoja u manjem broju škola. Upravo ovakvim postupnim uvođenjem mogu se detektirati eventualne potrebe za promjenama i nadopunama ponuđenih sadržaja i tematskih jedinica.

Nakon eksperimentalne provedbe planira se provođenje evaluacije Zdravstvenog odgoja, kako bi se dodatno unaprijedio i potom ponudio svim školama kao izvannastavna aktivnost.