Urbana i prometna revitalizacija centra grada Rijeke koja obuhvaća rekonstrukciju Trga bana Jelačića, preregulaciju i produžetak Ulice Riva, rekonstrukciju Trga Žabica te izgradnju Kompleksa Zapadna Žabica uz smanjenje prometnog zagušenja i veće protočnosti prometa.

Naziv projekta:

Urbana i prometna revitalizacija centra grada Rijeke

Opis projekta:

Rekonstrukcija Trga bana Jelačića, uz preregulaciju i produžetak Ulice Riva, rekonstrukciju Trga Žabica te izgradnju Kompleksa Zapadna Žabica

Značaj projekta:

Širi kontekst projekta: Riječki prometni pravac kao dio Mediteranskog koridora TEN-T osnovne mreže europskih koridora

Nositelj projekta: Grad Rijeka

Ciljevi projekta:

 • unapređenje stanja urbane i prometne infrastrukture
 • racionalnije korištenje prostora
 • smanjenje prometnog zagušenja i postizanje veće protočnosti prometa u centru grada
 • smanjenje zagađenja / emisija CO2
 • unapređenje sustava javnog gradskog prijevoza
 • povećana sigurnost u prometu
 • bolja povezanost različitih prometnih sustava (pomorski, željeznički, cestovni)

Dijelovi/faze projekta:

 • rekonstrukcija Trga bana Jelačića
 • preregulacija Ulice Riva
 • rekonstrukcija Trga Žabica
 • izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica
 • izgradnja I. faze produžene ulice Riva
 • izgradnja II. faze produžene ulice Riva

Rekonstrukcija Trga bana Jelačića

Projekt obuhvaća veći dio površine Jelačićevog trga (izuzev postojećeg uređenog pješačkog dijela trga) koja je danas uglavnom namijenjena kolnom prometu i prometu u mirovanju (autobusni terminal prigradskog prometa zapadnog dijela Rijeke), a samo manjim dijelom za pješački promet (uski nogostupi na Jelačićevom trgu, u ulici Fiumara i u Skarpinoj ulici).
Uređenjem Jelačićevog trga dobit će se dvije funkcionalne cjeline:

 • prometnica, koja predstavlja nastavak Ulice Fiumara s produženim “žutim” autobusnim trakom i  spojem Veslarske ulice koja predstavlja nastavak komunikacije ceste D404 prema centru grada,
 • pješački dio trga, sastavljen od novoformiranih čisto pješačkih površina, na koje se u kontinuitetu povezuje i pješački most preko Mrtvog kanala, čime se povećava pješačka zona gradskog središta.

Postojeća projektna dokumentacija:

 • idejni, glavni i izvedbeni projekt,
 • potvrda glavnog projekta

Procijenjena vrijednost investicije: 2,7 mil EUR

Preregulacija Ulice Riva

Nastojeći što više gradski prostor užeg središta grada prilagoditi pješačkom prometu uz jačanje značaja javnog gradskog prometa, (prema opredjeljenju iz GUP-a), pristupa se promjeni režima kretanja vozila/osiguranju nove „žute” trake rezervirane za JGP na slijedećim dionicama:

 • Ulica Riva i Ul. I. Zajca postaju dvosmjerne četverotračne ulice za sav promet
 • Adamićeva ulica postaje  rezervirana za javni promet, TAXI i interventna vozila, te dostavu.

Slijedom ove koncepcije u popečnim ulicama režim prometa se mijenja ili se zatvaraju za promet:

 • Zadarska ulica postaje dvosmjerna
 • Splitska ul. i Ul. I. Henckea se zatvaraju za promet i postaju pješačke zone
 • Veslarska ul. ostaje u postojećem jednosmjernom režimu korištenja
 • Ribarska ul. – jednosmjerna.

Budući da je Adamićeva ulica smještena u težištu pješačke zone gradskog središta, a ista će biti namijenjena isključivo vođenju javnog prijevoza, ovakvim rješenjem postiže se protočnost javnog prijevoza u najužem gradskom središte, čime se podiže i njegova ukupna privlačnost za građane. Konačni cilj ovog, kao i drugih zahvata na regulaciji prometa u gradskom središtu i izvan njega usmjeren je na postizanje  raspodjela između javnog i individualnog prometa u odnosu 60% : 40%.

Postojeća projektna dokumentacija: idejni projekt

Procijenjena vrijednost investicije: 0,7 mil EUR

Rekonstrukcija Trga Žabica

Novim arhitektonskim rješenjem trg je osmišljen kao površina isprepletena zelenilom, vodoskocima i klupama za odmor. Prometni dio trga podijeljen je na dva smjera svaki s po tri prometna traka. Sasvim krajnji trak namijenjen je taxi vozilima. Prometno rješenje bazirano je na činjenici da Ulica Riva postaje dvosmjerna za sva vozila, dok Adamićeva i Trpimirova ulica postaju ulice rezervirane za promet vozila javnog gradskog prijevoza i dostave. Novo prometno rješenje glavne gradske prometnice i pristupa kompleksu autobusnog terminala unutar kojeg je predviđena i garaža s oko 900 parkirnih mjesta pridonijet će bitno smanjenju zagađenja zraka gradskog središta jer se na njegovom rubu omogućuje prihvat osobnih vozila.

Postojeća projektna dokumentacija:

 • idejni projekt, lokacijska dozvola,
 • glavni projekt i izvedbeni projekt u izradi

Procijenjena vrijednost investicije:  2 mil EUR

Izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica

Kompleks Zapadna Žabica smješten je u centru grada na području starih željezničkih skladišta (oko 3ha) predstavlja urbanu revitalizaciju i valorizaciju postojeće industrijske baštine smještene u samom centru grada i podrazumijeva izgradnju sljedećih sadržaja:

 • Autobusni terminal s garažom za autobuse – oko 11.500 m2
 • Javna garaža – 4 etaže s 940 parkirnih mjesta – oko 26.000 m2
 • poslovni i rekreativni prostori – oko 3.600 m2

Model realizacije

Vlasnici nude realizaciju po modelu javno-privatnog partnerstva i/ili kombiniranjem jav-no-privatnog partner stva s fondovima EU.

Dokumenti prostornog uređenja

Projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom.

Projektna dokumentacija:

 • idejni, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kompleksa i rekonstrukciju trga Žabica i izgradnju nastavka ulice Riva.

Dozvole za gradnju:

 • potvrda glavnog projekta za Kompleks Zapadna Žabica,
 • potvrda glavnog projekta za rekonstrukciju trga Žabica i izgradnju nastavka ulice Riva.

Procijenjena vrijednost investicije: 42.000.000,00 mil EUR

Produženje ulice Riva I. faza

Produženje ulice Riva je u ukupnoj dužini od oko 400 m. To je četverotračna ulica, s razdijelim pojasom u sredini. Na južnom kraju zaštitni zeleni pojas dijeli ulicu od izmještene pruge. Produžena ulica Riva s južne strane namijenjena je ulasku i funkcioniranju autobusnog terminala u ovoj etapi razrade.

Postojeća projektna dokumentacija:

 • idejni projekt,
 • lokacijska dozvola,
 • glavni projekt i izvedbeni projekt u izradi

Procijenjena vrijednost investicije: 2,7 mil EUR

Produženje ulice Riva II. faza

Projektom će se realizirati spojna prometnica koja vodi od Trga Žabica do zone Mlaka, koja služi funkcioniranju novog integriranog putničkog terminala daljinskog prometa i njegovog povezivanja na gradsku uličnu mrežu. Prometnica predstavlja produžetak  postojeće Ulice Riva na zapad, a predviđena je kao četverotračna. Gotovo polovinom trase ova je prometnica denivelirana i prolazi ispod željezničkih kolosjeka kolodvora Rijeka, a spaja se na Krešimirovu ulicu. Nova četverotračna prometnica smješta se na prostoru postojećih željezničkih kolosijeka – predviđena je do ulaza u autobusni kolodvor kao nadzemna, a zatim slijedi tunelska dionica ispod mreže kolosijeka željezničkog kolodvora. Nadzemni dio ulice smješten je na području postojećih kolosijeka koje treba ukloniti.

Evaluacija stanja u prometu

Dio cjeline ovog projekta je i izrada stručne podloge evaluacija stanja prometa u gradu. U kontekstu ovog projekta posebno je značajna prometna analiza, koja uključuje prostorno-okolišnu komponentu. Da bi bilo moguće ocijeniti postizanje zadanih ciljeva projekta potrebno je periodički napraviti evaluaciju stanja u prometu. Radi toga je u studenom 2019. g. pokrenuta izrada stručne podloge istog naziva (Evaluacija stanja prometa u Rijeci), koju koordinira Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a izrađuje zajednica ponuditelja Rijeka promet d.d. i S.Z. Elipsa d.o.o Zagreb.

Stručna podloga sadržavat će:

 • prikupljanje podataka svih prometnih segmenata te analizu stanja s kvantificiranim pregledom trenutnog statusa mobilnosti i prometa (prometna situacija, dostupnost usluga, sigurnost prometa, usluge javnog prijevoza, …).

Analiza će se provesti kroz SWOT analizu, analizu prikupljenih podataka te analizu podataka terenskih istraživanja. Rezultati ove analize vrlo su značajni jer će dati ukupnu ocjenu stanja prometnog sustava i mobilnosti u gradu Rijeci, s naglaskom na kritične dijelove te dijelove sustava koji će zahtijevati prioritetno rješavanje.

 • drugi dio stručne podloge odnosi se na definiranje indikatora održivog razvoja prometnog sustava/mobilnosti te izradu plana redovnog prikupljanja podataka.

Dovršetak izrade stručne podloge predviđen je za drugu polovinu 2020. godine.

Kontakt:

Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo
Grad Rijeka,
Trpimirova 2, 51000 Rijeka
E- mail:urbanizam-graditeljstvo@rijeka.hr
Telefon: +385 51 209 251

Kompleks Zapadna Žabica