Rekonstrukcija Trga bana Jelačića, uz preregulaciju i produžetak Ulice Riva, rekonstrukciju Trga Žabica te izgradnju Kompleksa Zapadna Žabica

Značaj projekta
Širi kontekst projekta: Riječki prometni pravac kao dio pan-europskog prometnog koridora Vb (Rijeka-Zagreb-Budimpešta)

kompleks-zapadna-zabica-1

Urbana i prometna revitalizacija centra grada Rijeke

Nositelj projekta: Grad Rijeka

Ciljevi projekta:

 • unapređenje stanja urbane i prometne infrastrukture
 • racionalnije korištenje prostora
 • smanjenje prometnog zagušenja i postizanje veće protočnosti prometa u centru grada
 • smanjenje zagađenja / emisija CO2
 • unapređenje sustava javnog gradskog prijevoza
 • povećana sigurnost u prometu
 • bolja povezanost različitih prometnih sustava (pomorski, željeznički, cestovni)

Dijelovi/faze projekta:

 • rekonstrukcija Trga bana Jelačića
 • preregulacija Ulice Riva
 • rekonstrukcija Trga Žabica
 • izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica
 • izgradnja I. faze produžene ulice Riva
 • izgradnja II. faze produžene ulice Riva

Rekonstrukcija Trga bana Jelačića
Projekt obuhvaća veći dio površine Jelačićevog trga (izuzev postojećeg uređenog pješačkog dijela trga) koja je danas uglavnom namijenjena kolnom prometu i prometu u mirovanju (autobusni terminal prigradskog prometa zapadnog dijela Rijeke), a samo manjim dijelom za pješački promet (uski nogostupi na Jelačićevom trgu, u ulici Fiumara i u Skarpinoj ulici).

Uređenjem Jelačićevog trga dobit će se dvije funkcionalne cjeline:

 • prometnica, koja predstavlja nastavak Ulice Fiumara s produženim “žutim” autobusnim trakom i  spojem Veslarske ulice koja predstavlja nastavak komunikacije ceste D404 prema centru grada,
 • pješački dio trga, sastavljen od novoformiranih čisto pješačkih površina, na koje se u kontinuitetu povezuje i pješački most preko Mrtvog kanala, čime se povećava pješačka zona gradskog središta.

Postojeća projektna dokumentacija:

 • idejni, glavni i izvedbeni projekt,
 • potvrda glavnog projekta

Procijenjena vrijednost investicije: 2,7 mil EUR

Preregulacija Ulice Riva
Nastojeći što više gradski prostor užeg središta grada prilagoditi pješačkom prometu uz jačanje značaja javnog gradskog prometa, (prema opredjeljenju iz GUP-a), pristupa se promjeni režima kretanja vozila/osiguranju nove „žute” trake rezervirane za JGP na slijedećim dionicama:

 • Ulica Riva i Ul. I. Zajca postaju dvosmjerne četverotračne ulice za sav promet
 • Adamićeva ulica postaje  rezervirana za javni promet, TAXI i interventna vozila, te dostavu.

Slijedom ove koncepcije u popečnim ulicama režim prometa se mijenja ili se zatvaraju za promet:

 • Zadarska ulica postaje dvosmjerna
 • Splitska ul. i Ul. I. Henckea se zatvaraju za promet i postaju pješačke zone
 • Veslarska ul. ostaje u postojećem jednosmjernom režimu korištenja
 • Ribarska ul. – jednosmjerna.

Budući da je Adamićeva ulica smještena u težištu pješačke zone gradskog središta, a ista će biti namijenjena isključivo vođenju javnog prijevoza, ovakvim rješenjem postiže se protočnost javnog prijevoza u najužem gradskom središte, čime se podiže i njegova ukupna privlačnost za građane. Konačni cilj ovog, kao i drugih zahvata na regulaciji prometa u gradskom središtu i izvan njega usmjeren je na postizanje  raspodjela između javnog i individualnog prometa u odnosu 60% : 40%.

Postojeća projektna dokumentacija: idejni projekt
Procijenjena vrijednost investicije: 0,7 mil EUR

Rekonstrukcija Trga Žabica

Novim arhitektonskim rješenjem trg je osmišljen kao površina isprepletena zelenilom, vodoskocima i klupama za odmor. Prometni dio trga podijeljen je na dva smjera svaki s po tri prometna traka. Sasvim krajnji trak namijenjen je taxi vozilima. Prometno rješenje bazirano je na činjenici da Ulica Riva postaje dvosmjerna za sva vozila, dok Adamićeva i Trpimirova ulica postaju ulice rezervirane za promet vozila javnog gradskog prijevoza i dostave. Novo prometno rješenje glavne gradske prometnice i pristupa kompleksu autobusnog terminala unutar kojeg je predviđena i garaža s oko 900 parkirnih mjesta pridonijet će bitno smanjenju zagađenja zraka gradskog središta jer se na njegovom rubu omogućuje prihvat osobnih vozila.


Postojeća projektna dokumentacija:

 • idejni projekt, lokacijska dozvola,
 • glavni projekt i izvedbeni projekt u izradi

Procijenjena vrijednost investicije:  2 mil EUR

Izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica

Kompleks Zapadna Žabica smješten je u centru grada na području starih željezničkih skladišta (oko 3ha) predstavlja urbanu revitalizaciju i valorizaciju postojeće industrijske baštine smještene u samom centru grada i podrazumijeva izgradnju sljedećih sadržaja:

 • Autobusni terminal s garažom za autobuse – oko 11.500 m2
 • Javna garaža – 4 etaže s 940 parkirnih mjesta – oko 26.000 m2
 • poslovni i rekreativni prostori – oko 3.600 m2

Model realizacije
Vlasnici nude realizaciju po modelu javno-privatnog partnerstva i/ili kombiniranjem jav-no-privatnog partner stva s fondovima EU.

Dokumenti prostornog uređenja

projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom.

Projektna dokumentacija:

 • idejni, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kompleksa i rekonstrukciju trga Žabica i izgradnju nastavka ulice Riva.

Dozvole za gradnju:

 • potvrda glavnog projekta za Kompleks Zapadna Žabica,
 • potvrda glavnog projekta za rekonstrukciju trga Žabica i izgradnju nastavka ulice Riva.

Procijenjena vrijednost investicije: 42.000.000,00 mil EUR

Produženje ulice Riva I. faza
Produženje ulice Riva je u ukupnoj dužini od oko 400 m. To je četverotračna ulica, s razdijelim pojasom u sredini. Na južnom kraju zaštitni zeleni pojas dijeli ulicu od izmještene pruge. Produžena ulica Riva s južne strane namijenjena je ulasku i funkcioniranju autobusnog terminala u ovoj etapi razrade.

Postojeća projektna dokumentacija:

 • idejni projekt,
 • lokacijska dozvola,
 • glavni projekt i izvedbeni projekt u izradi

Procijenjena vrijednost investicije: 2,7 mil EUR

Produženje ulice Riva II. faza
Projektom će se realizirati spojna prometnica koja vodi od Trga Žabica do zone Mlaka, koja služi funkcioniranju novog integriranog putničkog terminala daljinskog prometa i njegovog povezivanja na gradsku uličnu mrežu. Prometnica predstavlja produžetak  postojeće Ulice Riva na zapad, a predviđena je kao četverotračna. Gotovo polovinom trase ova je prometnica denivelirana i prolazi ispod željezničkih kolosjeka kolodvora Rijeka, a spaja se na Krešimirovu ulicu. Nova četverotračna prometnica smješta se na prostoru postojećih željezničkih kolosijeka – predviđena je do ulaza u autobusni kolodvor kao nadzemna, a zatim slijedi tunelska dionica ispod mreže kolosijeka željezničkog kolodvora. Nadzemni dio ulice smješten je na području postojećih kolosijeka koje treba ukloniti.

Kontakt osobe:

Nataša Zrilić, viša savjetnica gradonačelnika – specijalist za razvoj i gospodarstvo
Grad Rijeka
Korzo 16, 51000 Rijeka
Telefon: 051 209 530
Mobitel: 098 726 060
E-mail: natasa.zrilic@rijeka.hr

Srđan Škunca, pročelnik
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka,
Titov trg 3,
51000 Rijeka
Telefon: 051 209 450
Faks: +051 209 451
E- mail: srdjan.skunca@rijeka.hr

Kompleks Zapadna Žabica

 

Skip to content