Osnovne informacije

 • Vrsta projekta Prometna infrastruktura
 • Nositelj projekta Grad Rijeka, Zračna luka Rijeka d.o.o.
 • Lokacija  Općina Omišalj, Otok Krk
 • Vlasništvo
  Zračna luka Rijeka d.o.o. u vlasništvu je Republike Hrvatske (55%),
  Primorsko-goranske županije (20%), Grada Rijeke (10%), Grada Krka (4%),
  Grada Crikvenice (4%), Grada Opatije (4%) te Općine Omišalj (3%).

Opis projekta

Jača integracija u cjelokupnu prometnu mrežu. Daljnji razvoj zračne luke proširenjem kapaciteta u cilju ostvarenja novih sigurnosnih i prometnih propisa u zračnom prometu te osiguranja cjelogodišnjeg korištenja i povećanja prometa putnika i tereta.

Projekt podrazumijeva izgradnju

 • Rekonstrukcija i proširenje putničke zgrade;
 • Rekonstrukcija i proširenje platforme za parkiranje zrakoplova i rekonstrukcija uzletno sletne staze;
 • Izgradnja sadržaja za skladištenje i manipulaciju robe koja se prevozi zračnim putem u poslovnoj zoni;
 • Dogradnja i rekonstrukcija postojećih staza za voženje

Model realizacije

Za financiranje projekta Zračne luke Rijeka d.o.o. moguće je koristiti sredstva EU fondova usporedo (miješano/usporedno) s modelom JPP. Koncesija na usluge s obilježjima javno-privatnog partnerstva. Pravno-tehničke pripreme za cjelovitu realizaciju projekta obnove, modernizacije i razvoja Zračne luke Rijeka d.o.o. koje se kroz razradu idejnih rješenja utvrde potrebnim, moraju se provesti sukladno važećim propisima RH o gradnji, zaštiti okoliša, vlasništvu te sukladno posebnim propisima o zračnim lukama i zračnom prometu.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

 • Projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom.

Projektna dokumentacija:

 • Izrađeno idejno rješenje dogradnje putničke zgrade.

Kontakt osoba:

Tomislav Palalić, direktor
Zračna luka Rijeka d.o.o.
Hamec 1,
51513 Omišalj
Telefon: +385 51 84 21 34
Faks: +385 51 84 20 32
E-mail: headoffice@rijeka-airport.hr
Web: www.rijeka-airport.hr