Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo donosi odluke i akte u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave, i to većinom glasova svojih članova. Njegov je rad propisan Poslovnikom.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana grada Rijeke i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Rijeke te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Rijeke – pročišćeni tekst, Izmjene (Službene novine Grada Rijeke 2/20 i 3/21).

Gradsko vijeće ima 31 člana. Zastupljenost autohtone talijanske nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurava se biranjem jednog člana Gradskog vijeća iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine.
Zastupljenost srpske nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurava se biranjem odgovarajućeg broja pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 i 93/11) i Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12121/16, 98/1942/20 i 144/20 i 37/21).

Izbori za novi saziv Gradskog vijeća Grada Rijeke održani su u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 29. lipnja 2021.g.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća. Jedan od potpredsjednika Gradskog vijeća bira se iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Sjednice Gradskog vijeća su javne. Javnost rada Vijeća propisana je Poslovnikom Gradskog vijeća (Službene novine Grada Rijeke 2/19 – pročišćeni tekst2/20 i 3/21).

Djelokrug rada Vijeća

 • donosi Statut Grada Rijeke,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke,
 • donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Rijeke,
 • donosi smjernice razvoja Grada Rijeke,
 • utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Rijeku
 • donosi dokumente prostornog uređenja Grada Rijeke,
 • donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
 • bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • osniva radna tijela Gradskog vijeća,
 • bira i razrješuje predsjednike, potpredsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • imenuje, bira i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
 • raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika sukladno zakonu i ovome Statutu,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Rijeke,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Rijeku te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada Rijeke u trgovačkim društvima kojih je Grad Rijeka osnivač,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Rijeke, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna,
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • dodjeljuje javna priznanja Grada Rijeke,
 • odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Grada Rijeke udruzi gradova te uspostavljanju suradnje Grada Rijeke s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,
 • raspisuje referendum za područje Grada Rijeke,
 • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili Statutom stavljeni u nadležnost.