Gradsko vijeće Grada Rijeke donosi Odluku o raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

2024. godina

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina