Pravo na ovu naknadu imaju političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove predstavničkih tijela dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela.

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19,) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 41/21) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke 21. srpnja 2021., donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Rijeke 2021.

Političkim strankama i listi grupe birača isplatit će se sredstva za naknadu izborne promidžbe kako slijedi:

a) Političke stranke:

NAZIV STRANKE

IZNOS

AKCIJA MLADIH -AM, UNIJA KVARNERA – UNIJA, ALTERNATIVA 101 – ALTERNATIVA

10.000,00 kn

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

30.000,00 kn

MOST

20.000,00 kn

MOŽEMO!- POLITIČKA PLATFORMA NOVA LJEVICA- NL 10.000,00 kn
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ- PGS
HRVATSKI LABURISTI- STRANKA RADA- LABURISTI

15.000,00 kn

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS

50.000,00 kn

b) Kandidacijske liste grupe birača

NAZIV KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA IZNOS
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA- DAVOR ŠTIMAC 20.000,00 kn

U skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o izricanju administrativne sankcije potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe, naknada troškova izborne promidžbe neće se isplatiti izbornom sudioniku iz točke III. ove Odluke kako slijedi:
1. PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ- PGS, HRVATSKI LABURISTI- STRANKA RADA- LABURISTI prema ODLUCI Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, KLASA:UP/I 013-06/21-06/06, URBROJ:507-03/07-21-1 od 19. srpnja 2021. godine.

Dopunski izbori za predstavnike nacionalnih manjina

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine”, broj 29/19 i 98/19) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 41/21) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke 7. prosinca 2021., donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na Dopunskim izborima za predstavnike nacionalnih manjina u Gradskom vijeću Grada Rijeke 2021.

Političkim strankama isplatit će se sredstva za naknadu izborne promidžbe kako slijedi:

NAZIV  STRANKE IZNOS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ – PGS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
5.000,00 kn