Sastav, broj članova, djelokrug i način rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke utvrđen je Odlukom o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 14/13) .

U Odbor za javna priznanja Grada Rijeke izabrani su:

  • Andrej Poropat, za predsjednika
  • Sandra Krpan, za članicu
  • Predrag Miletić, za člana
  • Tea Mičić Badurina , za članicu
  • Oskar Skerbec, za člana
  • Akademik Daniel Rukavina, professor emeritus, za člana
  • Mladen Urem, za člana
  • Zoran Roje, za člana


Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Verena Lelas – Turak
Telefon: 051 209 528
E-mail: verena.lelas-turak@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon: 051 209 541
Telefaks: 051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr