Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Rijeke s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i odgovarajućim jedinicama drugih država, priprema prijedloge akata i daje mišljenje o prijedlozima drugih predlagatelja koji se odnose na to područje te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav Odbora:

  • Aleksandar-Saša Milaković, predsjednik
  • Astrid Massari, potpredsjednica
  • Aljoša Bratuša, član
  • Gordana Šopić, članica
  • Igor Sušić, član

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Maja Bošković
Telefon: 051 209 512
E-mail: maja.boskovic@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora:
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 694
Telefaks: 051 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr