Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Rijeke s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i odgovarajućim jedinicama drugih država, priprema prijedloge akata i daje mišljenje o prijedlozima drugih predlagatelja koji se odnose na to područje te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju izabrani su:

  • Tea Mičić Badurina, za predsjednicu
  • Marinko Koljanin, za potpredsjednika
  • Igor Sušić, za člana
  • Nadja Poropat, za članicu
  • Dejan Miculinić, za člana

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Maja Tatalović
Telefon: 051 209 615
E-mail: maja.tatalovic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 694
Telefaks: 051 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr