Odbor za nacionalne manjine razmatra pitanje djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te udruga i društava nacionalnih manjina, razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, daje ocjene o stupnju ostvarivanja prava nacionalnih manjina, predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina, razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće, a kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine, predlaže oblike potpore djelovanju nacionalnih manjina i njihovih udruga, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav odbora:

  • Nadja Poropat, predsjednica
  • dr.sc. Mensur Ferhatović, potpredsjednik
  • Luka Bešlić, član
  • Sanda Trenevska-Hreljac, član
  • Iva Rinčić, članica
  • Mile Opačić, član
  • Valter Štefan, član.

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Vesna Jurković
Telefon: 051 209 526
E-mail: vesna.jurkovic@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora:
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 694
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr