Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom Grada Rijeke te u pogledu njihove pravne obrade, razmatra poticaje za donošenje odluka i drugih akata, daje mišljenje glede primjene odredbi Statuta Grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća, priprema odgovore Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u slučaju podnošenja zahtjeva za ocjenu zakonitosti općih akata Gradskog vijeća te odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu suglasnosti Statuta Grada Rijeke s Ustavom i zakonom, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Gradskog vijeća kada je tim aktima ovlašten ili kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav Odbora:

  • Petar Petrinić, predsjednik
  • Marko Smojver, potpredsjednik
  • Mia Mihelčić, članica
  • Oskar Skerbec, član
  • Petra Mandić,  članica.

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Dunja Kuhar
Telefon: +385 51 209 539
E-mail: dunja.kuhar@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr