Odbor za kulturu razmatra potrebe građana u području kulture, predlaže mjere za promicanje kulturnih djelatnosti te zaštite i očuvanja kulturnih dobara te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav Odbora:

  • Maša Magzan, predsjednica
  • Mihail Petar Lukić, potpredsjednik
  • Renato Stanković, član
  • Zlatko Meić, član
  • Antonija Marković, članica

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Anna Dumičić
Tel: 051 209 956
E-mail: anna.dumicic@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks: 051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr

Zapisnici sa sjednica Odbora za kulturu: