ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA KOJIMA JE MANDAT PRESTAO:

Pero Lučin (zamjenik Andrej Poropat)

Pripadnost političkoj stranci:
Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (HNS)

Izabran s kandidacijske liste:
HNS-ARS-SDA HRVATSKE

Mandat člana Gradskog vijeća prestao je na temelju podnesene ostavke dana 16. lipnja 2017. godine.