Za nabavu čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od europskih pragova (nabava velike vrijednosti) mora se osigurati puna primjena europskih direktiva o nabavi jer se radi o nabavi za koju, zbog njene vrijednosti, postoji interes gospodarskih subjekata iz drugih država članica EU.

Puna primjena direktiva mora se osigurati prije svega u pogledu rokova za poduzimanje određenih radnji u postupku, rokova za dostavu ponuda, dinamike uvođenja elektroničke dostave ponuda te u objavljivanju.

Sve objave javne nabave velike vrijednosti od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji moraju se, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave republike Hrvatske, objaviti i u Službenom listu Europske unije (TED – Tender Electronic Daily).

Vrijednost EU pragova Uredbom utvrđuje Europska Komisija i oni se u pravilu mijenjaju svake dvije godine. Za države članice koje nisu u euro zoni (nemaju EUR kao valutu) Europska Komisija odgovarajuće vrijednosti europskih pragova Komunikacijom Komisije izražava u nacionalnim valutama država članica.

Na središnjem portalu Javne nabave mogu se pronaći vrijednost EU pragova koji se primjenjuju od 1.siječnja 2016. godine.

Postupci javne nabave Grada Rijeke se od rujna 2023. g. provode putem nove IT platforme. Sva komunikacija s naručiteljem, sve faze postupka, uključujući i predaju ponuda, odvijat će se putem te nove IT platforme.

U tu svrhu potrebno je da se zainteresirani gospodarski subjekti prethodno registriraju na novoj IT platformi EOJN RH na poveznici: https://eojn.hr .

Postupci javne nabave pokrenuti prije 28. rujna 2023. nastavit će se i dovršiti na IT platformi EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Obavijest o navedenom nalazi se i na mrežnim stranicama EOJN RH, na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.