Natječaji

18.05.2020. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 25.05.2020. u 12:00
13.05.2020. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 25. svibnja 2020. godine do 15,30 sati.

Natječaj otvoren do 25.05.2020. u 15:30
02.04.2020. u 00:00

Natječaj za prodaju/zamjenu zemljišta na 3 lokacije, natječaj zakup zemljišta na 3 lokacije i služnost na zemljištu na 1 lokaciji

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za gospodarenje zemljištem objavljuje Natječaj za prodaju/zamjenu zemljišta na 3 lokacije, zakup zemljišta na 3 lokacije i služnost na zemljištu na 1 lokaciji, sveukupno na 7 lokacija na različitim dijelovima grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 15.04.2020. u 12:00
19.03.2020. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 30.03.2020. u 12:00
04.03.2020. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 13. ožujka 2020. godine do 15,30 sati.

VAŽNO: 16. ožujka 2020, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene obavještava potencijalne zakupce o odgodi licitacija za davanje u zakup 34 poslovna prostora temeljem Natječaja od 4. ožujka 2020. godine. Riječ je o licitacijama zakazanim u razdoblju od 17. do 23. ožujka 2020. godine, a koje se odgađaju do 14. travnja 2020. godine.

VAŽNO: Odjel za gospodarenjem imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene obavještava 17. travnja 2020. potencijalne zakupnike o poništavanju Natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenog dana 4. ožujka 2020. godine.

Natječaj otvoren do 13.03.2020. u 15:30
Skip to content