U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola Grada te davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju osobito izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije, provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada, provedbu unutarnje revizije namjenskog trošenja proračunskih sredstava kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Grad, upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima i predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i unapređenje poslovanja, izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, praćenje provedbe danih preporuka te obavljanje drugih poslova iz djelokruga svog rada određenih posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama gradonačelnika.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Ureda su:

  • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 78/15 i 102/19)
  • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 58/16)
  • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne novine br. 42/16 i 77/19)
  • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (Narodne novine br. 42/16)
  • Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (Narodne novine br. 35/16)
  • Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine br. 138/20)
  • Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (Narodne novine br. 24/16)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (Narodne novine br. 42/16)