U Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade obavljaju se sljedeći poslovi:

 • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova odgoja i obrazovanja (dječjih vrtića i osnovnih škola) kojima je Grad osnivač, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada, sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti vezanih uz mlade iz nadležnosti Grada te predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju te nadzor nad njihovim korištenjem
 • stipendiranje srednjoškolaca i studenata
 • praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe u kulturi te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u svezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad, praćenje namjenskog trošenja sredstava proračuna Grada, te davanje na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada
 • poslove u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu i tehničkoj kulturi, praćenje i nadzor izvršenja programa javnih potreba te praćenje korištenja i utroška sredstava namijenjenih za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, predlaganje namjene i načina korištenja objekata sporta i tehničke kulture te nadzor nad njihovim korištenjem
 • praćenje rada i poslovanja ustanova odgoja i obrazovanja (dječjih vrtića i osnovnih škola) i ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač
 • suradnju sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” i Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke te praćenje rada i poslovanja trgovačkog društva Rijeka sport d.o.o. Rijeka
 • druge poslove iz djelokruga svog rada određene posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

1. Odsjek za kulturu u kojem se obavljaju poslovi kojim se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području kulture koji obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, priprema i predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi s raspodjelom sredstava proračuna Grada, provođenje aktivnosti i stručnih poslova na projektima, programima i manifestacijama kulture od interesa za Grad, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada, osiguravanje stručne i tehničke potpore kulturnim vijećima i drugim stručnim tijelima, izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada te brigu o nasljeđu projekta RIJEKA – Europska prijestolnica kulture 2020. Odsjek prati rad i poslovanje ustanova u kulturi kojih je Grad osnivač, prati rad i potiče razvoj udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i vaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje.  Odsjek predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadzire njihovo korištenje. Odsjek sustavno predlaže, prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

 1. Pododsjek za programe kulture, u kojem se obavljaju poslovi osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, priprema i predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjele sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, književne, glazbene, scenske, audiovizualne djelatnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, vizualnih umjetnosti, programe kulture u zajednici, programe mladih, kulturnih manifestacija te zaštite i očuvanja kulturnih dobara, provođenja aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, poslovi vezani uz međunarodnu suradnju, kulturne manifestacije i programe od interesa za Grad, praćenja namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada, izrade strateških dokumenata kulturne politike Grada te brigu o nasljeđu projekta RIJEKA – Europska prijestolnica kulture 2020. Odsjek prati rad i poslovanje ustanova u kulturi kojih je Grad osnivač, prati rad i potiče razvoj udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i vaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje. Odsjek predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadzire njihovo korištenje.
 2. Pododsjek za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, u kojem se obavljaju poslovi iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara na način da  samostalno ili po potrebi u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada koordinira i provodi:
 • osiguravanje i provedba programa i projekata za što kvalitetnije promicanje kulturne baštine u gradu Rijeci,
 • priprema i predlaganje programa javnih potreba u kulturi u djelokrugu rada zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada,
 • programe i projekte zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada koji se financiraju iz sredstava spomeničke rente, ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima te prati njihovo izvršenje,
 • programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada i koji se su/financiraju iz sredstava spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima te sustavno prati njihovo izvršenje,
 • sudjeluje u svim programima Grada za poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara
 • izrađuje godišnje i dugoročne planove raspodjele sredstava spomeničke rente.

3. Odsjek za sport i tehničku kulturu, u kojem se obavljaju u kojem se obavljaju poslovi kojim se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture, poslovi u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu i tehničkoj kulturi, praćenje i nadzor izvršenja programa javnih potreba te praćenje korištenja i utroška sredstava namijenjenih za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, predlaganje namjene i načina korištenja objekata sporta i tehničke kulture te nadzor nad njihovim korištenjem, suradnja sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” i Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke te praćenje rada i poslovanja trgovačkog društva RIJEKA SPORT d.o.o. Rijeka.

4. Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade, u kojem se obavljaju poslovi kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području brige o djeci kroz rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje u osnovnim školama, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova odgoja i obrazovanja (dječjih vrtića i osnovnih škola) kojima je Grad osnivač, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada, sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti vezanih uz mlade iz nadležnosti Grada, suradnja sa Savjetom mladih Grada Rijeke te predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju te nadzor nad njihovim korištenjem, stipendiranje srednjoškolaca i studenata, kao i praćenje rada i poslovanja ustanova odgoja i obrazovanja (dječjih vrtića i osnovnih škola).

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Upravnog odjela:

Odgoj i obrazovanje:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/0160/01129/05109/07125/0836/09150/11144/12, 19/13-pročišćeni tekst; 137/15123/17, 98/19 i 144/20)
 • Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/9329/9747/9935/08, 127/19 i 151/22)
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97107/0794/1398/1957/22 i 101/23)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/0890/10 i 57/22)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/0992/10105/10-ispravak, 90/1116/1286/12, 126/1294/13152/147/17, 68/1898/19, 64/20151/22 i 156/23)
 • Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11, 62/1786/18)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 63/0890/10 i 57/22)
 • Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/23 i 10/24)
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku godinu 2024./2025.(“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/24)
 • Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/24)
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/22 i 2/24)
 • Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/24)
 • Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/08, 40/09 i 29/10)
 • Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16 i 14/23)
 • Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/23)
 • Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/23)
 • Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18 i 19/19)
 • Odluka o dodjeli nagrade Grada Rijeke “AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/195/22 i 8/23)
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2024. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/24)
 • Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 45/10 i 37/12; „Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/183/21 i 4/23)

Mladi:

 • Zakon o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14 i 83/23)
 • Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2030. godine (Službene novine Grada Rijeke“ br. 16/22)

Kultura:

 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22)
 • Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 15/12, 5/13, 33/13 i Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
 • Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/9329/97, 47/99 – ispravak i 35/08127/19 i 151/22)
 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22)
 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22)
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br.14/23)
 • Odluka o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 12/22)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 111/21)
 • Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine br. 43/96, 44/96 – ispravak)
 • Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (Narodne novine br. 53/96, 57/09)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (Narodne novine br. 91/15 i 26/21)

Knjižnična djelatnost

 •  Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine br. 17/1998/19 i 114/22)

Pravilnici:

 • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (Narodne novine br. 139/98, 25/17)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine br. 107/21)
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 43/01)
 • Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine br. 27/23)

Muzejska djelatnost:

Parvilnici:

 • Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 16/19)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine br. 115/01)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne novine br. 108/02)
 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (Narodne novine br. 16/19)
 • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (Narodne novine br. 30/06)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (Narodne novine br. 97/10, 112/11)

Kazališna i glazbeno scenska djelatnost:

 • Zakon o kazalištima (Narodne novine br. 23/23)

Parvilnici:

 • Naputak o očevidniku kazališta (Narodne novine br. 139/23)
 • Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07)
 • Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstva za nacionalna kazališta (Narodne novine br. 111/23)

Audiovizualna djelatnost

 • Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine br. 61/18 i 114/22)

Pravilnici:

 • Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (Narodne novine br. 95/23)
 • Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (Narodne novine br. 70/19 i 152/22)
 • Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (Narodne novine br. 40/21)

Financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara:

Zakoni:

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03 – Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/2062/20117/21 i 114/22)

Pravilnici:

 • Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima (Narodne novine br. 117/12124/12 – Ispravak)
 • Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 98/18)
 • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (Narodne novine br. 49/1955/19 – Ispravak i 79/20)
 • Pravilnik o arheološkim istraživanjima (Narodne novine br. 102/10 i 2/20)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (Narodne novine br. 19/23)
 • Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (Narodne novine br. 59/09117/1257/13)
 • Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (Narodne novine br. 104/19103/20 i 16/22)
 • Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije (Narodne novine br. 38/04)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (Narodne novine br. 110/04)
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (Narodne novine br. 77/04)
 • Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (Narodne novine br. 12/06)
 • Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (Narodne novine br. 75/13)
 • Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru (Narodne novine br. 77/15)
 • Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (Narodne novine br. 77/15110/16)
 • Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe (Narodne novine br. 77/15)
 • Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru (Narodne novine br. 134/15)
 • Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara
 • Uredba o unosu i uvozu kulturnih dobara R (EU) 880/2019, u OG L 151/ od 07.06.2019.
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1081/2012 od 9. studenoga 2012. godine za potrebe Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara (kodificirani tekst)
 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22)

Pravilnici:

 • Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/10)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente  za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 3/14)
 • Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (Službene novine Grada Rijeke br. 8/16)

Odluka:

 • Odluka o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 12/22).

Odlučivanje u kulturi:

Zakon:

 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22)

Odluka:

 • Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 15/125/1333/13 i  Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)

Autorska prava

Zakon:

 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 111/21)

Sport i tehnička kultura:

 • Zakon o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 i 141/22)
 • Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine br. 76/93, 11/94 i 38/09)
 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)
 • Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14 i 70/1798/19 i 151/22)
 • Zakon o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14 i 69/17)
 • Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 18/23 i 10/24)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 18/23)
 • Statut Grada Rijeke – pročišćeni tekst, Izmjene (Službene novine Grada Rijeke 2/20 i 3/21)
 • Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 12/22 i 10/24)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15 i 37/21)
 • Plan razvoja grada Rijeke 2021. – 2027. (Službene novine Grada Rijeke 5/21)
 • Strategija sporta Grada Rijeke 2018.-2024. godine (Službene novine Grada Rijeke br. 8/18)
 • Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 18/23)
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu (Službene novine Grada Rijeke“ br. 18/23)
 • Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2030. godine (Službene novine Grada Rijeke“ br. 16/22) (područja sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme)