U Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu, obavljaju se sljedeći poslovi:

 • pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela
 • poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka
 • poslovi u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada
 • poslovi informiranja građana putem medija i gradskih web portala, te poslovi uključivanja zainteresirane javnosti u rad gradske uprave putem online komunikacijskih kanala
 • poslovi mjesne samouprave (poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana)
 • poslovi u svezi ostvarivanja djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
 • savjetodavni poslovi i poslovi koordinacije vezani za rad tijela i radnih timova Urbane aglomeracije Rijeka
 • drugi poslovi iz djelokruga svog rada određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

 1. Odsjek za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća u kojem se obavljaju pravni, savjetodavni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada, poslovi u svezi ostvarivanja djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te savjetodavni poslovi koordinacije vezani za rad tijela i radnih timova Urbane aglomeracije,
 2. Odsjek za poslove protokola, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju u kojem se obavljaju protokolarni poslovi, poslovi komunikacije s građanima i drugim dionicima, poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka te poslovi u svezi organizacije gradskih manifestacija i međunarodne suradnje,
 3. Odsjek za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave, u kojem se obavljaju poslovi informiranja građana putem medija i gradskih web portala te poslovi uključivanja zainteresirane javnosti u rad gradske uprave putem online komunikacijskih kanala,
 4. Odsjek za mjesnu samoupravu u kojem se obavljaju poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana (poslovi mjesne samouprave).

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Upravnog odjela:

Gradonačelnik:

Gradsko vijeće:

 • Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12121/16, 98/1942/20144/20 i 37/21)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19 i 98/19)
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 i 93/11)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/1385/15 i  69/22, neslužbeni pročišćeni tekst)
 • Zakon o Savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14 i 83/23)
 • Statut Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst2/20 i 3/21)
 • Poslovnik Gradskog Vijeća Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13 i 22/13 – ispravak i Službene novine Grada Rijeke br. 10/17, 14/18 i 2/19 – pročišćeni tekst2/20 i 3/21)
 • Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21 i 16/23)
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14)

Pravo na pristup informacijama, zaštita osobnih podataka i savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/1385/15 i  69/22, neslužbeni pročišćeni tekst)
 • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije L 119/1)
 • Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18)
 • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09)

Informiranje građana putem medija i proaktivna objava podataka:

Mjesna samouprava

 • Izvadak iz Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi
 • Statut Grada Rijeke – pročišćeni tekst, Izmjene (Službene novine Grada Rijeke 2/20 i 3/21)
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 14/13, Službene novine Grada Rijeke 16/22)
 • Odluka o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 11/10, Službene novine Grada Rijeke 9/18)
 • Odluka o određivanju naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora (Službene novine Grada Rijeke 18/23)
 • Odluka o kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 5/24)
 • Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 8/14)
 • pravila i poslovnik vijeća mjesnih odbora