OTVOREN NOVI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OZAKONJENJE

Na 4. sjednici Hrvatskog Sabora 30. lipnja 2017. godine usvojen je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/2012 i 143/2013).

Najvažnije promjene koje je Zakon donio su:

  • omogućeno je ozakonjenje građevina koje su izgrađene u planiranim i istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih, vodnih i komunikacijskih građevina pod uvjetom da, tijelo koje je nadležno za upravljanje tom građevinom, izda potvrdu da je ozakonjenje moguće;
  • otvoren je novi rok za predaju zahtjeva za ozakonjenje pa će se zahtjevi moći predati najkasnije do 30. lipnja 2018. godine;
  • omogućeno je podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinska inspekcija donijela rješenje o uklanjanju;
  • u rješenju o izvedenom stanju, na zahtjev podnositelja nezavršenoj zgradi ili dijelu zgrade moći će se odrediti buduća namjena nezavršenog prostora.

Važno je napomenuti da se radi o zgradama koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. godine te su kao takve evidentirane na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave ili su do tog dana evidentirana na katastarskom planu.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen je u Narodnim novinama br. 65/17, a Zakon je stupio na snagu 15. srpnja 2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 65/17)