Gradsko vijeće Grada Rijeke Odluku o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 11/10, Službene novina Grada Rijeke 9/18) za sva 34 mjesna odbora kojom su definirane granice mjesnih odbora, njihova teritorijalna područja sa pripadajućim sjedištima.

  • područje mjesnog odbora je zaokružena prostorna jedinica na području grada sa utvrđenim granicama, te pripadajućim ulicama i kućnim brojevima
  • vijeća mjesnih odbora djeluju i rade u sjedištima mjesnih odbora
  • sva 34 mjesna odbora imaju svoje sjedište
  • objekti i prostori u kojima su sjedišta mjesnih odbora vlasništvo su Grada Rijeke, ili su u najmu Grada Rijeke (Gornji Zamet i Srdoči)
  • objektima i prostorom upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom i Odjel za gradsku samoupravu i upravu