Program rada i financijski plan su dokumenti koje vijeće mjesnog odbora donosi radi utvrđivanja pitanja i problema građana sa svog područja kojima će se kao sadržajem rada mjesnog odbora baviti u narednom proračunskom razdoblju, kao i iznosa i oblika potrebne financijske, materijalne i/ili stručne podrške od nadležnih odjela gradske uprave za realizaciju pojedinih dijelova programa rada.

Program se donosi na osnovu metodoloških uputa  odjela gradske uprave iz područja:

 • malih komunalnih akcija – komunalni prioriteti (do 15. svibnja tekuće godine za narednu godinu)
 • programske aktivnosti iz oblasti zdravstva i socijalne skrbi, kulture, sporta i tehničke kulture, brige o djeci, održivom razvoju, ekologiji prema utvrđenim rokovima Odjela za gradsku samoupravu i upravu (rujan-studeni)

Prijedloge programa rada vijeća izrađuju temeljem uputa  Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Provedba programa  rada vijeća mjesnih odbora usmjerena je na ostvarivanja općih i posebnih ciljeva. Programi rada vijeća mjesnih odbora realiziraju su se u suradnji s odjelima gradske uprave trgovačkim i komunalnim društvima, fizičkim i pravnim osobama  (školama, vrtićima, udrugama, ustanovama, sportskim klubovima) i volonterima.

Financijska osnova za realizaciju navedenih programa su sredstva Proračuna Grada Rijeke, donacije i sponzorstva fizičkih i pravnih osoba.

Opći ciljevi:

 • osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa vijeća mjesnih odbora utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana
 • povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora
 • poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija u provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora
 • poticanje sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora
 • povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnih odbora
 • promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke

Posebni ciljevi programa

Uz gore navedene opće ciljeve koji se žele postići provedbom programa vijeća mjesnih odbora, svako programsko područje ima i jedan do tri posebna cilja, specifična za odgovarajuće programsko područje. Svi predloženi programi trebali bi doprinijeti ostvarivanju navedenih ciljeva, a oni su i podloga za ocjenjivanje kvalitete predloženih programa i dodjeljivanje financijskih sredstava za njihovu provedbu.

 • povećanje kvalitete života građana Rijeke kroz uljepšavanja okoliša, čišćenje i uređenje onečišćenih i zapuštenih javnih gradskih površina i divljih deponija
 • povećanje ekološke svijesti građana
 • poticanje građana na uređenje otvorenih površina okućnica, balkona i prozora stambenih objekata, odgojno obrazovnih i drugih ustanova i organizacija radi povećanja kvalitete života građana Rijeke i uljepšavanja okoliša
 • poticanje građana na bavljenje sportom i rekreacijom i sudjelovanje u sportsko-rekreativnim aktivnostima koje organizira vijeće mjesnog odbora
 • osmišljavanje kvalitetnih i zanimljivih kulturno-umjetničkih aktivnosti i programa na području mjesnog odbora
 • poticanje građana na sudjelovanje u kulturno-umjetničkim aktivnostima i programima na području mjesnog odbora
 • njegovanje i očuvanje identiteta i kulturne baštine grada Rijeke
 • povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice (za programe usmjerene djeci, karnevalske aktivnosti, obilježavanje obljetnica, proslave dana grada ili mjesnog odbora i druge aktivnosti i programe koji ne spadaju u neko od posebnih programskih područja)
 • povećanje razine informiranosti građana o aktivnosti vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija koje djeluju na području (za aktivnosti izdavanja biltena)

Programe ocjenjuje Povjerenstvo koje se u ocjenjivanju prijava vodi  sljedećim kriterijima:

 • utemeljenost predloženog programa na stvarnim potrebama građana i zajednice
 • broj korisnika (direktnih i indirektnih) obuhvaćenih predloženim programom
 • broj i način uključivanja volontera u pripremu i provedbu predloženog programa
 • broj i uloga partnera u provedbi predloženog programa
 • doprinos donatora za provedbu predloženog programa (novčani i nenovčani)
 • značaj predloženog programa za građane i Grad Rijeku
 • doprinos predloženog programa promociji i afirmaciji rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke
 • ukupna kvaliteta predloženog programa (jasnoća i cjelovitost prijave; kvaliteta opisa programa; razrađenost plana aktivnosti; vidljivost programa; ekonomičnost i provedivost programa
 • doprinos predloženog programa ostvarivanju posebnih ciljeva pojedinog programskog područja kako su definirani u Posebnim uputama