Ustroj mjesne samouprave (mjesnih odbora) U gradu Rijeci

U Gradu Rijeci djelovanje i rad vijeća mjesnih odbora u nadležnosti je Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Direkcije za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV.  Vijeća mjesnih odbora imaju referente za mjesnu samoupravu – tajnike  mjesnih odbora  (zaposlenici Grada Rijeke) koji  rade u sjedištima mjesnih odbora od ponedjeljka do petka prema uredovnom radnom vremenu od 8 do 16 sati.

Sjednice vijeća MO održavaju se u pravilu jednom mjesečno. Vijeće na sjednicama donosi zaključke temeljem kojih postupa i provodi aktivnosti u cilju rješavanja zahtjeva građana, rješavanju određenih pitanja i problema najčešće vezanih za izgradnju ili obnovu objekata komunalne infrastrukture, rješavanje komunalnog nereda. Zaključcima se također donose odluke i mišljenja vijeća vezana za donošenje  i realizaciju programa rada, financijski plan, rebalans financijskog plana, kao i čitav niz  aktivnosti  vezanih za provođenja programskih aktivnosti vijeća. Vijeća MO imaju višestruku  komunikaciju:

 • izravno i prvenstveno sa građanima
 • ovlaštenim osobama predstavnicima suvlasnika stanara
 • udrugama
 • gradskim komunalnim društvima
 • javnim institucijama
 • gospodarskim sektorom
 • odjelima gradske uprave
 • odborom za mjesnu samoupravu
 • gradonačelnikom
 • gradskim vijećem

Odlučivanje Vijeća mjesnih odbora

Samostalno, u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Gradskog vijeća, vijeća mjesnih odbora:

 • donose program rada i izvješće o radu mjesnog odbora
 • donose financijski plan mjesnog odbora i godišnji obračun o izvršenju financijskog plana
 • donose plan malih komunalnih akcija i utvrđuju prioritete u njihovoj realizaciji
 • donose, pravila mjesnog odbora poslovnik o radu, te pravilnik o nagrađivanju pravnih i fizičkih osoba za pomoć i doprinos u realizaciji programa i razvoju mjesnog odbora
 • biraju i razrješuju predsjednika vijeća mjesnog odbora
 • odlučuju o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Rijeke za pojedine namjene, sukladno općim aktima Gradskog vijeća
 • sazivaju mjesne zborove građana
 • surađuju s drugim mjesnim odborima na području grada Rijeke
 • osnivaju svoja radna tijela (pododbore) te biraju i razrješuju njihove članove
 • surađuju s odjelima gradske uprave, te komunalnim i trgovačkim društvima
 • surađuju s udrugama, ustanovama, javnim i gospodarskim sektorom, te fizičkim osobama u provođenju aktivnosti na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora
 • predlažu program razvoja svog područja sukladno planovima Grada Rijeke
 • prate stanje komunalne infrastrukture, te sukladno tome utvrđuju potrebe stanovnika u cilju poboljšanja kvalitete stanovanja, uređenju područja, te obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti lokalne infrastrukture
 • utvrđuju potrebe stanovnika u području kulture, sporta i tehničke kulture, uređenju i zaštiti okoliša, djelokrugu brige o djeci, starijim osobama, javnom zdravlju

Vijeća mjesnih odbora daju mišljenja

 • na prijedloge u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada Rijeke
 • na pitanja vezana za poboljšanje kvalitete stanovanja, očuvanje okoliša, učinkovitiji rad komunalnih službi, prometne regulacije, sigurnosti građana …
 • na nacrte i prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće, a od neposrednog su značaja za rad mjesnih odbora i mjesne samouprave u cjelini
 • na prijedloge za izdvajanje iz područja mjesnog odbora, o spajanju mjesnih odbora, te o promjeni naziva mjesnog odbora
 • na prijedloge za imenovanje ulica
 • na zahtjeve za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata na svome području
 • na zahtjeve za korištenje prostora mjesne samouprave