Ime lokaliteta Banderovo javlja se relativno kasno. Vidimo ga na topografskoj karti sudskog okruga Rijeka iz 1851. koju je nacrtao I. Rossi (Radmila Matejčić, Kako čitati grad, 2007). Naime, širenjem grada šume, pašjaci, vinogradi i vrtovi postaju građevinska zemljišta, mijenjaju se vlasnici, pa tako i imena.

Čitajući knjigu dr. Vande Ekl, Živa baština, 1994, može se saznati da se ranije područje današnjeg Banderova zvalo Musunišće, a bilo je okruženo lokalitetima: Štranga, Cecilinovo, Pod Pinjol (jug), Nad Lazaret, Anderlovac, Šumber (istok), Dolci pul potoka (sjever) i Podmurvice (zapad).

Naziv Musunischie spominje se u gruntovnim knjigama 1798. Kao lokalitet zabilježen je 1841. sjeverno od Štrange, zapadno od Šumbera, sjeveroistočno od ceste della Germania, između ceste i škurinskog potoka, tj. između Via Germania, Via dell’Ascesa i Via Petrosa. Danas su to ulice Vukovarska, Irene Tomèe i braće Branchetta.

Štranga – lokalitet u općini Plase omeđen lokalitetima Musunišće, Anderlovac, Nad Lazaret, Pod Pinjol i Cecilino.
Spominje se na karti Plasa iz 1861. – Villagio Plase: colle frazioni Mlaka, St. Nicòlo, Rujeviza, Scurinja e Stranga.

Cecilinovo – lokalitet u južnom dijelu općine Plase, zapadno od Pod Pinjola. Naziv je povezan uz crkvu Sv. Cecilije, a javlja se u XV. st. Na planu grada iz 1895. i 1901. na tom se mjestu spominje ”Giardino Publico”.

Pod Pinjol – lokalitet u jugoistočnom dijelu općine Plase. Naziv i stablo pinije postoji i danas. Lokalitet se pod ovim imenom spominje 1841.
Ivan (Giovanni) Kobler navodi kako se od 1789. do 1870. ispred vile Gorup nalazilo malo brodogradilište (vlasnik Filip Zenković) u čijoj je blizini rastao stari visoki ”pino”, po kojem je predio i nazvan.

Nad Lazaret – lokalitet južno od Šumbera, jugoistočno od Mušunišća, istočno od Štrange i sjeverozapadno od Brajde (vinogradi i voćnjaci).
Godine 1842. još se spominje u dokumentima, a danas se naziv više ne čuje.

Anderlovac – brijeg u jugoistočnom dijelu općine Plase, čije se ime spominje u prvoj polovici XVII. st.

Šumber – lokalitet na istočnom dijelu općine Plase, čiji je naziv poznat samo najstarijim stanovnicima. Danas bi to bilo područje južno od križanja ulica braće Branchetta i Irene Tomèe.
Naziv i prezime javljaju se već u XV. st, a u XVI. tu se spominju vinogradi Ambroza Scorpije i Ivana Desina.
Godine 1841. spominje se sjeverno od Nad Lazareta, istočno od Mušunišća i zapadno uz škurinjski potok, na kraju škurinjske doline, uz topografsku oznaku za nisku šumu.

Škurinje – dolina duž uzvisine Drenova do Brajde, kroz koju je protjecao potok.
U XV. st. poznato je po vinogradima, maslinicima i pašnjacima. Augustinci su tu imali mnoga zemljišta.

Pod Murvice – lokalitet u južnom dijelu općine Plase. Godine 1841. zabilježena je cesta ”strada comunale verso Pod Murvicze” koja polazi od Cecilinova na sjever prema Via della Germania. Na karti su označeni vinogradi i srednja šuma.
Današnji naziv spominje 1905. ”La Bilancia” – Dalla piazza del Giardino pubblico fino ai Gelsi – località Podmurvice – Via dei Gelsi.

(M.M.)