KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – Dolac 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O.

BRAJDA – DOLAC

(3),

(17),

 17

 30,

 31

 

 

14, 14,  (28) 14,  28

 11, (11), 

 25,

 25

 9,

 9, (23),
23

 5,

 6, 19, (27)

 11,

(25)
(31)

(14)

 29

 12,   26,   26, 10, 10, 24,
(24)

 7,

 7,

21,

(21)

5,

5, 19, (19)

     72

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni petkom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu zatražiti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru (tel. 209-939).

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Raspored lokacija za KOLOVOZ 2019.

  •  14. kolovoza – križanje Krešimirove i Belog Kamika
  •  29. kolovoza – Uski prolaz – bočni ulaz kod “Riječkog nebodera”
  •  29. kolovoza – Pomerio nasuprot k.br.21

Raspored lokacija za  RUJAN 2019.

  • 26. rujna – ulica Dolac kod k.br. 5
  • 26. rujna – Gnambova ulica
  • 26. rujna – Uski prolaz (kod bočnog ulaza u Riječki neboder)
  • 26. rujna – Krešimirova kod k.br. 1