KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O.

KANTRIDA

4,
(4), 16,

16, 28, 29 

11,

12,

(12)

27,

(27)

 

1

13,

13,

18,
18, 27,

 

10,(10), 12,(12),

23, 24

 

7,

8,

(8),

22

(22),

24

5,

5,

21,

(21)

10

24,

(30)

(12),

 

 

28

10,

(10), 11,

25,
(25), 25

 

 

9,
9,
(9), 21,
(23)
23

6,

6, (6), 19, 20,

(22)

3, 

(4),

4,

17,

(18),

18 

     106
UKUPNO      106

Za rezervaciju termina molimo kontaktirati tajnicu MO na broj telefona 051/262-854.

Tokom mjeseca PROSINCA kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

  • 05.12.2018.-Ede Jardasa  br.46
  • 05.12.2018.-Liburnijska br.24
  • 05.12.2018.-Vere Bratonje br.3
  • 07.12.2018.-Istarska br.32
  • 07.12.2018.-Mate Balote između brojeva 11-13
  • 19.12.2018.-Istarska br.32
  • 19.12.2018.-Mate Balote br.28
  • 19.12.2018.-Turan br.14
  • 21.12.2018.-Lošinjska br.5
  • 21.12.2018.-Pulska br.1

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.