KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

                         
M.O.

ZAMET

4,

18,

(18),

29,

29,

29

1,

1,

13,

13,

 

 

 1,

(1),

13,

13

26,

27,

29

10,

(10), 15,

24,

(24),

26,

(26)

 

 

13,

17, 

17,

21,

(21),

21

5,

(5),

7

 

10,

23,

24,

(30)

 12,

 (16),

 (28)

(9),

 

11,

 

11

 

 

7,

9,

23,

(23),

25,

28,

(28),

29,

(29)

5,

6,

(6),

18,

20,

20

3,

(4),

4,

17,

18,

18

     112

                         
UKUPNO       112

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju od 07,00 do 13,30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni petkom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.
MO Zamet tel. 209-270.
Rezervirane lokacije postave spremnika navedene su na dnu ovog članka.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća

Spremnici za rujan 2019. postavit će se na slijedećim lokacijama:
9. rujan – Petra Jurčića 4
11. rujan – Mirka Jengića 33
11. rujan -Bože Vidasa 44
11. rujan – Ante Mandića 35
11. rujan – Baredice 4

Spremnici za listopad 2019. postavit će se na slijedećim lokacijama:
7. listopad – Bože Vidasa 38
7. listopad – Ivana Lenca 28
9. listopad – Ludvetov breg 16
9. listopad – Vladivoja i Milivoja Lenca 21

23. listopad – Braće Fućak 5A
23. listopad – Petra Jurčića 20
23. listopad – Baredice 6

25. listopad – Ludvetov breg 22
25. listopad – Petra Jurčića 6

28. listopad – Ante Pilepića 1
28. listopad – Ivana Zavidića 40 (okretište 2A)
28. listopad – Mate Sušnja 6

29. listopad – Braće Cetina 2
29. listopad – Berte Jardas 10
29. listopad – Braće Bačić 14

Spremnici za studeni 2019. postavit će se na slijedećim lokacijama:
5.  studeni – B.Fucak 4
5.  studeni
6.  studeni
6.  studeni
6.  studeni
18.studeni
18.studeni
20.studeni
20.studeni
20.studeni
20.studeni