Odgoda plaćanja, obročna otplata duga te prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Fizičke i pravne osobe mogu zatražiti odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja za dugove koje imaju prema Gradu Rijeci.

Zahtjev se odnosi na sljedeće:

 • zakupnina poslovnog prostora i javnih gradskih površina temeljem ugovora o zakupu,
 • najamnina stanova;
 • naknada za koncesije;
 • naknada za koncesijska odobrenja, osim koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra;
 • gradske novčane kazne;
 • potraživanja od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Grada Rijeke;
 • ostala potraživanja Grada Rijeke;
 • potraživanja s osnova prihoda od vlastite djelatnosti;
 • prihoda s osnova posebnih ugovora te ostalih gradskih prihoda;
 • potraživanja utvrđena pravomoćnim sudskim odlukama i dr.

Zahtjevi se ne mogu podnijeti za dugove i potraživanja nastala s osnove:

 • javnih davanja (komunalni doprinos, komunalna naknada, spomenička renta i porezni prihodi Grada Rijeke), izuzev onih s osnove naknada za koncesije;
 • međusobnih potraživanja države i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • međusobnih potraživanja jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave;
 • stečenog bez osnove;
 • stambenih i ostalih kredita koji nisu odobreni od strane države odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili za koje nije dala jamstvo država odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • ugovora o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
 • ugovora o prodaji stanova na temelju propisa kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja i drugih propisa;
 • koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra;
 • potraživanja za koje su odgoda plaćanja, obročna otplata duga te prodaja, otpis ili djelomičan otpis uređeni posebnim propisima.

Kućanstvom se smatra obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

Dužniku se može odobriti odgoda plaćanja, obročna otplata duga te prodaja i otpis potraživanja jednom u pet godina.

Postupak za provedbu odgode plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja se provodi prema načinu i uvjetima propisanim Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine“ broj 52/13, 94/14).

Odgoda plaćanja i obročna otplata duga

Zahtjev mogu podnijeti pravne, fizičke osobe – građani, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost na Uredbom propisanim obrascima: obrazac ZFO (za fizičke osobe) i obrazac ZPO (za pravne osobe).

Fizičke osobe moraju udovoljavati „socijalnom uvjetu“ ako na temelju rješenja nadležnog tijela ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi ili „imovinskom uvjetu“ ako kumulativno imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva odgovara uvjetima: da je imovina u novčanom obliku do iznosa od 6 proračunskih osnovica na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva (gotovina u domaćoj i stranoj valuti, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u inozemstvu) i da su dohodak i primici do iznosa od 1 proračunske osnovice po članu kućanstva na dan podnošenja zahtjeva.

Pravne osobe i fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koja obavljaju samostalnu djelatnost, moraju udovoljavati uvjetima: da nema dospjelog duga u evidencijama koje vodi Porezna uprava (po osnovni poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), da nije isplaćena dividenda, udjel u dobiti ili predujam dobiti u prethodnoj i tekućoj godini uz istodobno postojanje poreznog duga, da je plaćanje duga odjednom za pravnu osobu neprimjereno opterećenje ili bi joj nanijelo veću gospodarsku štetu i da se poslovni i financijski plan procjeni kao tržišno održiv uz dostavu propisane dokumentacije.

Podnositelj zahtjeva daje podatke u zahtjevu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, podnosi ga upravnom odjelu nadležnom za pojedinu vrstu proračunskog prihoda/potraživanja.

Otpis i djelomičan otpis potraživanja za fizičku osobu građanina

Zahtjev mogu podnijeti fizičke osoba građani na Uredbom propisanom obrascu ZFO.

Fizičke osobe moraju udovoljavati „socijalnom uvjetu“ ako na temelju rješenja nadležnog tijela ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, ili „imovinskom uvjetu“ ako kumulativno imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva odgovara uvjetima: da je imovina u novčanom obliku do iznosa od 2 proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva (gotovina u domaćoj i stranoj valuti, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u inozemstvu), da posjeduje stan ili kuću koju koristi isključivo za njihovo stanovanje, da posjeduje automobil ili plovilo u vrijednosti od 2 proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva i da su dohodak i primici do iznosa od 1 proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva.

Podnositelj zahtjeva daje podatke u zahtjevu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, podnosi ga upravnom odjelu nadležnom za pojedinu vrstu proračunskog prihoda/potraživanja.

Propisano je ukoliko se fizičkoj osobi građaninu odobri otpis duga slijedeći zahtjev za otpis duga bez obzira na osnovu nastanka duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o otpisu potraživanja za prvobitni dug.

Otpis duga za kamatu ako se plati glavnica jednokratno u cijelosti

Zahtjev mogu podnijeti pravne osobe i fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i fizičke osobe – građani, bez ograničenog roka za podnošenje.

Propisano je da se može otpisati dug s osnove kamata ukoliko se dospjelu i nedospjelu glavnicu duga uplati u cijelosti jednokratno u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja. Podnositelj zahtjeva s osnova kamata ne može istodobno podnijeti zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga.

Ostali otpisi

Za potraživanja prema dužniku pravnoj osobi koja se ne mogu naplatiti u stečajnom postupku na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka ili postupka likvidacije i na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra, nadležna analitička knjigovodstva i Upravni odjel za financije provode otpis prema dužniku u poslovnim knjigama.

Nadležna analitička knjigovodstva mogu po službenoj dužnosti otpisati dug do 50,00 kn po istom dužniku.

Nadležna analitička knjigovodstva će po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi ukoliko nastupi zastara naplate potraživanja, u skladu sa zakonskim propisima.

Propisano je da će se otpisati potraživanja koje prema vrijednosti predmeta spora spadaju u kategoriju sporova male vrijednosti, odnosno iznose do 10.000,00 kn, a postupak radi naplate treba pokrenuti u inozemstvu, te potraživanja prema fizičkim osobama koje prelaze iznos od 10.000,00 kn, odnosno iznos od 50.000,00 kn prema pravnim osobama temeljem obrazloženog prijedloga Državnog odvjetništva Republike Hrvatske kada pokretanje postupka pred stranim sudovima nije svrsishodno s obzirom na visinu troškova vođenja postupka pred stranim sudovima.

Propisano je da će se na prijedlog nadležnog Državnog odvjetništva odobriti obročna otplata potraživanja nastalih s osnova parničnih troškova ako je zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga ili otpis potraživanja podnesen prije pokretanja ovršnog postupka i sklopiti će se sporazum o međusobnim odnosima.

Prodaja potraživanja

Prodati se mogu potraživanja samo prema dužniku pravnoj osobi. Potraživanja se prodaju putem javne dražbe, raspisivanjem javnog natječaja ili izravnom pogodbom uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Propisani su kriteriji i uvjeti za prodaju potraživanja: da je imovina manja od vrijednosti potraživanja, odnosno da je vrijednost imovine na kojoj postoje instrumenti osiguranja manja od vrijednosti potraživanja, da postoji rizik naplate potraživanja za dužnika (nelikvidnost, insolventnost, prezaduženost), prodaja se vrši sukladno odredbama stečajnog postupka, ne može se prodati potraživanje od dužnika u većinskom vlasništvu države odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, da je na prvoj dražbi ili javnom natječaju početna cijena 75% nominalnog iznosa duga (glavnice s kamatama), da se druga dražba ili javni natječaj određuje nakon proteka roka od 30 dana od prve dražbe i početna cijena ne može biti niža od 50% nominalnog iznosa duga (glavnice s kamatama) uz uvjet da je imovina pravne osobe manja od 50% potraživanja, i da se treća dražba ili javni natječaj određuje nakon proteka roka od 30 dana od druge dražbe i početna cijena ne može biti niža od 35% nominalnog iznosa duga (glavnice s kamatama) uz uvjet da je imovina pravne osobe manja od 35% potraživanja.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi se predaju na propisanim obrascima ZPO (pravne osobe) i ZFO (fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost).

Zahtjevi za otpis duga s osnova kamata ukoliko se dospjelu i nedospjelu glavnicu duga uplati u cijelosti jednokratno iz članka 28. Uredbe mora biti pisan i obrazložen, a može se predati i na obrascima Grada Rijeke ZPO-KTE (pravne osobe) i ZFO-KTE (fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost).

Zahtjevi se predaju Upravnom odjelu za financije Grada Rijeke, Rijeka, Korzo 16, putem pošte ili neposredno u pisarnici Grada Rijeke, Rijeka, Titov trg 3.

Postupak za provedbu odgode plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis za najamninu provodi se putem Upravnog odjela za gospodarenje imovinom te Upravnog odjela za financije.

Rješenje donosi Upravni odjel za financije, odnosno Gradonačelnik u skladu s Uredbom.