Mogućnosti za organizaciju manifestacija u zatvorenom i otvorenom prostoru te produljeno radno vrijeme ugostitelja za vrijeme raznih priredbi.

Organizacija manifestacija u zatvorenom prostoru

Organizacija manifestacija na otvorenom prostoru

Organizatori manifestacije, prije održavanja priredbe na javnim površinama, moraju ishoditi određene dozvole:

  • Prijaviti održavanje priredbi kao javnih okupljanja treba prijaviti nadležnoj policijskoj upravi, a obveza organizatora je održavati mir i red na takvom skupu (ovisno o veličini manifestacije, policijska uprava određuje broj potrebnih redara te potrebu za angažiranjem službe hitne pomoći i vatroigasaca).
  • Od Grada Rijeke zatražiti utvrđivanje lokacije za postavu privremenog objekta i predmeta za potrebe održavanja prigodne manifestacije (više o načinima zauzimanja i visinama naknada za zauzimanje u članku Postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta na javnim površinama).

Od Grada Rijeke zatražiti odobrenje za postavu prijevremenog objekta i predmeta za potrebe održavanja prigodne manifestacije

Zahtjev za privremeno korištenje nekretnine za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, odgojno – obrazovne i slične prirode.

Također, od Grada Rijeke može se zatražiti i korištenje štandova i ograda te priključka električne energije i vode.

Nadležni odjeli:

  • Odjel za komunalni sustav – Direkcija za zajedničke komunalne djelatnosti
    • Manipulacija štandovima u vlasništvu Grada
    • Korištenje javnih površina za postavu privremenih objekata odvijanje manifestacija i sl; lokacije za postavu privremenih objekata (montažni objekti, kiosk, pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park i sl.); korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za reklamiranje (transparent, zastava, reklamna površina, reklamna konstrukcija, reklamni uređaj, oglasni stup, oglasni ormarić i oglasna ploča)
    • održavanje privremenih priključka

Produljeno radno vrijeme ugostitelja za vrijeme priredbi

Ugostitelji mogu podnijeti zahtjev za odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta zbog organiziranja prigodnih proslava te za trajanja događanja od značaja za grad.