Kratki prikaz osnovnih karakteristika poreza na dohodak: porezna osnovica, porezne stope, osnovni odbitak.

Porez na dohodak utvrđuje se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN 117/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12).
Dohodak je razlika između primitaka proisteklih u poreznom razdoblju i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju. Primici su sva dobra koja su poreznom obvezniku pritekla u poreznom razdoblju a izdacima se smatraju svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću izvršeni radi ostvarivanja ili osiguranja primitaka.

POREZNA OSNOVICA

Osnovica poreza na dohodak rezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za rezidente.
Osnovica poreza na dohodak nerezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti,  dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za nerezidente.
Dohodak od samostalne djelatnosti, koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu, umanjuje se:

 • za iznos plaća novozaposlenih osoba,
 • za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanja za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima,
 • za iznos izdataka za istraživanje i razvoj,
 • i za preneseni gubitak, nakon umanjenja iz točke 1., 2. i 3., koji je rezident po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu.

POREZNO RAZDOBLJE

Porez na dohodak utvrđuje se i plaća za kalendarsku godinu.

POREZNE STOPE

 • 12% od porezne osnovice do visine jednostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka.
 • 25% na razliku porezne osnovice između jednostrukog i četverostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka
 • 40% na  poreznu osnovicu iznad četverostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka
  Porez na dohodak povećava se za prirez koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima, a umanjuje se ako jedinice lokalne samouprave propišu niži udio u porezu na dohodak od onog koji im pripada po posebnom zakonu.

IZVORI  DOHOTKA

Izvori dohotka su primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugih primitaka.
Dohodak koji se oporezuje prema odredbama ovoga Zakona, prema izvoru dohotka jest:

 1. dohodak od nesamostalnog rada,
 2. dohodak od samostalne djelatnosti,
 3. dohodak od imovine i imovinskih prava,
 4. dohodak od kapitala,
 5. dohodak od osiguranja,
 6. drugi dohodak.

Opširnije o porezu na dohodak na web stranici porezne uprave.