Odjel gradske uprave za kulturu objavio je Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2016. godini. Javne potrebe u kulturi čine razne kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke. Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave u novinama do 10. listopada 2015. godine.

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09, 15/11 i 21/11) Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu  raspisuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  GRADA RIJEKE U 2016. GODINI

I.

Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke su kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09, 15/11 i 21/11) i kriterijima za vrednovanja prijedloga Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini uvrstit će se:

 • programi u muzejskoj djelatnosti,
 • programi u izložbenoj djelatnosti i likovnim umjetnostima,
 • programi u glazbenoj  i glazbeno-scenskoj djelatnosti,
 • programi u scenskoj djelatnosti (dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu),
 • programi u kazališnoj djelatnosti,
 • programi u knjižničnoj djelatnosti,
 • programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • programi u filmskoj djelatnosti,
 • programi nove medijske kulture,
 • programi zaštite i očuvanja  kulturnih dobara,
 • programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina,
 • posebni programi kulture u mjesnim odborima Grada Rijeke.

II.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na područja kulture: ustanove kojima je osnivač Grad Rijeka i ostale ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe.

III.

Sve prispjele prijedloge programe obradit će Kulturna vijeća Grada Rijeke i Odjel gradske uprave za kulturu.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provest će Kulturna vijeća Grada Rijeke.
Prihvaćeni će se programi sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Rijeke u skladu s normativima za sufinanciranje programa kojima su utvrđeni maksimalni iznosi sufinanciranja za pojedine vrste programa.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2016. godini donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog Gradonačelnika.

IV.

Predlagatelji programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica koje se nalaze na internetskim stranicama Grada Rijeke.

E-prijavnice nije potrebno printati i slati u papirnatom obliku.

Predlagatelji koji svoje programe planiraju organizirati u Hrvatskom kulturnom domu obavezni su priložiti i Obrazac za korištenje Hrvatskog kulturnog doma.

Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 10. listopada 2015. godine.

Nepotpune, netočne i prijave pristigle izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

Kulturno vijeće zadržava pravo zatražiti od predlagatelja dopunu dostavljene prijave prilikom ocjenjivanja iste.

Troškovi programa ustanova u vlasništvu Grada Rijeke koji su već financirani kroz redovnu djelatnost ne mogu se iskazivati u troškovniku programa.

Dodatne materijale o uvjetima za predlaganje programa, kriterijima za vrednovanje prijedloga programa u pojedinim djelatnostima, sustavu ocjenjivanja te normativima za sufinanciranje prijedloga programa predlagatelji mogu dobiti ili saznati na internetskim stranicama Grada Rijeke u stupcu Gradska uprava, Gradski odjeli, Kultura te u informativnom centru Grada Ri-info, Korzo 18 b.