Normativi su maksimalni utvrđeni finalni iznosi do kojih će se financirati unaprijed određena vrsta programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Normativi sufinanciranja programa primjenjuju se nakon vrednovanja pristiglih prijedloga programa, a vezani su za pojedinu vrstu programa u svakoj djelatnosti.

Normativi sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke primjenjuju se nakon vrednovanja prijedloga programa.

  • 0 – 70 bodova = neće se sufinancirati
  • 71 – 80 bodova = sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
  • 81 – 90 bodova = sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
  • 91 – 100 bodova = sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

Napomene

  • Prijedlog pojedinog programa neće se sufinancirati iznad utvrđenog normativa
  • U slučaju da niti jedan program u određenoj programskoj kategoriji ne postigne minimalan broj bodova, iznos namijenjen toj programskoj kategoriji preraspodijelit će se u druge kategorije prema preporuci Kulturnog vijeća.