Temeljem ugovora o sufinanciranju programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, Korisnik se obvezuje Gradu Rijeci dostaviti programsko te financijsko izvješće.

Kontrolu i nadzor nad provedbom prihvaćenih programa iz Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke obavlja Odjel gradske uprave za kulturu neposredno ili posredno. Stoga su nositelji programa dužni dostaviti godišnje izvješće o ostvarenju programa u pisanom obliku. Po potrebi Odjel može zatražiti od nositelja programa i češće izvješćivanje.

U nastavku teksta nalaze se Obrazac Izvještaja o ostvarenom programu, molba za isplatom dodijeljenih sredstava (unutar obrazaca navedena je i adresa, odnosno osoba kojoj se izvještaji šalju), te Izjava o nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog financiranja.

Obrasci