Pri stručnom vrednovanju prijedloga programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva primjenjuju kriterije. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu, koji temeljem toga izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Kriteriji su određeni u korelaciji s brojem bodova tako da maksimalan broj bodova koji određeni program može postići iznosi 100 bodova, kako slijedi:

 • kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa

  25 bodova

Kriterij se odnosi na sam umjetnički sadržaj, izričaj, čin. Kriterij propituje umjetničku vrijednost i doprinos programa djelatnosti kojoj pripada. Vrednovanjem ovog kriterija odgovara se na pitanje “Što?” je sam projekt, kolika je njegova kvaliteta i značaj.

 • jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvaliteta razrade financijskog plana/troškovnika

  25 bodova

Kriterij se odnosi na vrednovanje projekta kao funkcionalne cjeline koja mora nadići sam kulturni i umjetnički sadržaj, koji je osnova. Projekt mora imati jasne elemente organizacije, financija, promocije, vremenskog slijeda. Pritom je bitan uvjet financiranje iz drugih izvora.

 • značaj za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog stvaralaštva

  15 bodova

 • stručne i umjetničke reference autora, suradnika i voditelja programa

  10 bodova

Ovaj kriterij odnosi se na pružanje podataka o osobnim autorskim kvalifikacijama autora, odnosno voditelja programa koji bi trebali biti predstavljeni kroz obavezni životopis.

 •  kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja

  10 bodova

Kriterij se odnosi na predlagatelja programa, odnosno onoga koji će program realizirati/producirati.

 • programski kontinuitet

  5 bodova

 • osmišljen plan djelovanja prema publici / javnosti

  5 bodova

Kroz ovaj kriterij vrednuje se jasnoća s kojom predlagatelj obrazlaže koja mu je ciljana publika, na koji način do nje dopire, koji značaj njegov projekt ima za tu publiku, težnju da se zahvati maksimum raspoložive publike/korisnika programa.

 • suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

  5 bodova

 BODOVNA SKALA:

 • 0 – 70 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
 • 71 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
 • 81 – 90 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
 • 91 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

Za programe u djelatnostima  Zaštita i očuvanje kulturnih dobara,  Programi za mlade i  Programi kulture u zajednici utvrđuje se sljedeća Bodovna skala:

 • 0 – 40 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
 • 41 – 60 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
 • 61 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
 • 81 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

Iznimno od navedenog pri stručnom vrednovanju prijedloga programa u kulturnoj djelatnosti Zaštite i očuvanja kulturnih dobara, Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara primjenjivat će slijedeće kriterije:

 • vrijednost i stupanj povijesno-umjetničke i konzervatorske valorizacije

  20 bodova

  Kriterij se odnosi na samu povijesno – umjetničku i konzervatorsku vrijednost zaštićenog kulturnog dobra. Kriterij propituje povijesno – umjetničku vrijednost i doprinos programa djelatnosti kojoj pripada. Vrednovanjem ovog kriterija odgovara se na pitanje “Što?” je sam projekt, kolika je njegova kvaliteta i značaj.

 • stupanj ugroženosti kulturnog dobra

  20 bodova

  Kriterij se odnosi na stupanj ugroženosti kulturnog dobra koja je izražena i rješenjem Konzervatorskog ureda (osobito hitne intervencije).

 • doprinos programa zaštiti i očuvanju kulturnih dobara inovativnim pristupom i/ili digitalizacijom građe i/ili edukativnim sadržajem

  20 bodova

  Kriterij se odnosi na usmjerenost programa k edukaciji šire i stručne javnosti te na korištenje novih tehnologija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

 • doprinos razvoju novih kulturnih proizvoda i sadržaja u predstavljanju kulturne baštine

  10 bodova

  Ovim kriterijem se vrednuje prezentacija kulturne baštine stvaranjem novih kulturnih proizvoda i sadržaja.

 • cjelovitost, ekonomičnost, provedivost programa te uključivost ostalih izvora financiranja i kvalitete izrade financijskog plana / troškovnika

  10 bodova

  Kriterij se odnosi na vrednovanje projekta kao funkcionalne cjeline koja mora nadići sam kulturni i umjetnički sadržaj, koji je osnova. Projekt mora imati jasne elemente organizacije, financija, promocije, vremenskog slijeda. Pritom je bitan uvjet financiranje iz drugih izvora.

 • Plan djelovanja prema javnosti

  10 bodova

  Kroz ovaj kriterij vrednuje se jasnoća s kojom predlagatelj obrazlaže, koji značaj njegov projekt ima za javnost i na koji način do nje dopire, težnju da se zahvati maksimum raspoloživih korisnika programa.

 • kontinuirano ulaganje u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara prijavitelja

  5 bodova

  Kriterij se odnosi na predlagatelja programa, odnosno onoga koji će program realizirati, njegovu sposobnost za provedbu predloženog programa i sposobnost odabranog izvođača radova/suradnika/provoditelja programa.

 • višegodišnji program ulaganja u zaštitu i očuvanje kulturnog dobra koji se prijavljuje

  5 bodova

  Kriterij se odnosi na nastavak programa koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali te predstavljaju kontinuitet u području zaštite, očuvanja i promocije baštine.

Iznimno od navedenog, za programe u djelatnostima  Zaštita i očuvanje kulturnih dobara,  Programi za mlade i  Programi kulture u zajednici utvrđuje se sljedeća Bodovna skala:

 • 0 – 40 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
 • 41 – 60 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
 • 61 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
 • 81 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos