Pri vrednovanju prijedloga programa Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost primjenjivat će kriterije čiji sustav vrednovanja možete proučiti u tablici. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu, koji temeljem toga izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Sustav ocjenjivanja ima raspon od minimalno 0 do maksimalno 100 bodova kako slijedi:

KRITERIJI  BODOVI
Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa 25
Jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika 25
Značaj za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog stvaralaštva 15
Stručne i umjetničke reference autora, suradnika i voditelja programa 10
Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjehe i iskustvo u provođenju programa predlagatelja 10
Programski kontinuitet 5
Osmišljen plan djelovanja prema publici / javnosti 5
Suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini 5
UKUPNO  100

BODOVNA SKALA:

 • 0 – 70 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
 • 71 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
 • 81 – 90 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
 • 91 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

Obrazloženje kriterija Značaja za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog stvaralaštva

 • Doprinos razvoju audiovizualne djelatnosti u Rijeci;

Programi koji doprinose razvoju audiovizualne djelatnosti su oni programi koji uključuju velik broj autora i drugih profesionalaca koji djeluju na području Rijeke te oni programi koji doprinose jačanju kapaciteta (ljudskih, financijskih i materijalnih resursa) organizacija sa sjedištem u Rijeci. Dakle, doprinos razvoju audiovizualne djelatnosti vidi se prije svega kroz razvoj pojedinaca i organizacija aktivnih u Rijeci. To konkretno znači da prema ovom kriteriju prednost imaju one aktivnosti i programi koje se proizvode u Rijeci, koje proizvode riječki autori i/ili organizacije, koji su organizirani od strane organizacije djelatnih u Rijeci, i to na način da riječki autori i/ili organizacije u ovim programima ne sudjeluju samo nominalno nego imaju važnu ulogu u umjetničkom oblikovanju programa (autorski doprinos ukoliko se radi o produkciji, selekcija programa ukoliko se radi o festivalima, itd.) i u organizacijskom doprinosu realizaciji programa (organizacija produkcije i distribucije).

 • Dostupnost programa građanima i doprinos razvoju audiovizualne kulture u Rijeci;

Programi koji su dostupni građanima su svi javni događaji na koje građani imaju pristup bez ograničenja (npr. skupe ulaznice). Doprinos razvoju audiovizualne djelatnosti odnosi se na sve one aktivnosti i programe koji doprinose povećanju statusa i ugleda audiovizualne kulture u gradu te koji proširuju horizont očekivanja filmske publike, kao i upoznaju što širi krug publike, a posebno djecu i mlade, s osnovama filmske i medijske kulture i jezika.

Obrazloženje kriterija Programski kontinuitet

 • Pružanje prednosti sadržajima koji su u prethodnim godinama potvrdili programski kontinuitet i profiliranost;

Stvaranje kontinuiteta djelovanja organizacija ili pak osiguranje kontinuiteta programa, a time posredno i publike, najbolji je način stabilizacije djelatnosti i sektora u cjelini. Stabilizacija audiovizualnih djelatnosti nemoguća je bez postojanja onih pojedinaca i organizacija koji su se odlučili jezgro svojih poslova obavljati upravo u ovoj djelatnosti i zbog toga je nužno osigurati dodatnu podršku upravo ovim akterima.

Obrazloženje kriterija Suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

 • Doprinos raznolikim oblicima suradnje između subjekata u audiovizualnoj djelatnosti;

Različiti oblici suradnje u području audiovizualne djelatnosti u Rijeci su nužnost s obzirom da se radi o gradu koji ima vrlo oskudne resurse u ovom području.  Suradnja među akterima je jedan od načina da se prevlada ova situacija jer time snaga jedne organizacije postaje snaga svih. Ova suradnja je od posebnog interesa za Grad Rijeku jer se na taj način doprinosi racionalizaciji financijskih, ljudskih, prostornih resursa i pospješuje razvoj same djelatnosti. Konkretno, radi se o različitim oblicima kratkoročnih i dugoročnih partnerstava između organizacija poput koprodukcija, mreža, ali i partnerstava na pojedinačnim projektima.

VRSTE PROGRAMA I PRIORITETI

Putem Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke mogu se sufinancirati sljedeći projekti iz područja audiovizualnih djelatnosti:

1. PRODUKCIJA AUDIOVIZUALNIH DJELA

Proizvodnja filmova i drugih audio-vizualnih djela koji su tematski ili autorski vezani uz Rijeku. U okviru Programa javnih potreba u kulturi mogu se sufinancirati:

 • kratkometražni, srednjemetražni igrani i dokumentarni filmovi
 • animirani filmovi
 • eksperimentalni filmovi

Cilj je potaknuti stvaranje audiovizualnih djela koja su vezana uz Rijeku te pri tome razvijati lokalne autorske i kreativne potencijale. Posebna kategorija je Inicijalna sredstva za debitante. Debitantom se smatra redatelj\ica koji do sada nije realizirao\la audiovizualno djelo u grupi u kojoj se prijavljuje.

Pravo sudjelovanja u Pozivu nemaju naručeni filmovi, nastavni filmovi i filmski projekti namijenjeni marketingu i reklami.

Pravo sudjelovanja u ovom Pozivu nemaju redatelji/ice i producenti/ice s istim projektom za koji su već dobili sredstva na jednom od prethodnih Javnih poziva.

Pravo sudjelovanja u ovom Pozivu nemaju nemaju televizijske emisije

Audiovizualna djela su igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, alternativni filmovi, eksperimentalni filmovi te sva druga audiovizualna djela, koja su umjetnički i autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju. (Zakon o audiovizualnim djelatnostima) Na natječaj se prijavljuju projekti namijenjeni u prvom redu javnom prikazivanju u kinima u izvornom obliku na hrvatskom jeziku.

Napomena: Audiovizualna djela koja su već sufinancirana od strane HAVC-a ne mogu biti predmet Sporazuma o suradnji u području audiovizualnih djelatnosti , odnosno predložena od strane Grada Rijeke  za novo sufinanciranje HAVC-u.

 

2. KINO-PRIKAZIVAČKA DJELATNOST I KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI

Komplementarne djelatnosti obuhvaćaju zaštitu audiovizualne baštine uključujući kinotečnu djelatnost, filmske festivale i druge audiovizualne manifestacije, te djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture, međunarodnu suradnju, proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programe stručnog usavršavanja i programe audiovizualnih udruga i organizacija.

 • Radionice audiovizualnog stvaralaštva i drugi programi difuzije audiovizualne kulture

Radionice za javnost, seminari, škola medijske kulture, pedagoško-animatorski rad, istraživački projekti, stručni skupovi, javne tribine, okrugli stolovi, predavanja s temama iz područja audiovizualne kulture, stručne radionice, stručna usavršavanja, širenje specifičnih znanja vezanih uz audiovizualno stvaralaštvo i drugo.

 • Prikazivanje umjetničkih filmova ( igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih, animiranih) kroz:

– Kontinuirane filmske programe (stalno dvoransko prikazivanje)

– Povremene prikazivačke priredbe – festivali, revije

Vijeće će posebno vrednovati cjelovite programske koncepcije te programe koji se bave prikazivanjem vrijednih filmova ( autorske retrospektive, prikazivanje nacionalne i europske audiovizualne baštine, prikazivanje suvremenog europskog filma, nacionalnih retrospektiva,  eksperimentalnih filmova i drugih audiovizualnih djela koja propituju granice izraza).

Vijeće neće podržati sufinanciranje audiovizualnih djela koja se nalaze u redovitoj distribuciji u hrvatskim kinima.

 • Zaštita audiovizualne baštine i stvaranje baze podataka o riječkoj prošlosti i sadašnjost

U okviru Programa javnih potreba u kulturi mogu se sufinancirati programi otkupa filmske i audiovizualne građe, kao i programi zaštite filmske baštine grada Rijeke i okolice te stvaranje dokumentacije o recentnim zbivanjima iz područja riječkog kulturnog života. Sufinancira se otkup i pravo korištenja filmske građe radi zaštite i adekvatne pohrane građe. Posebno se vrednuje unapređenje javne dostupnosti kulturno vrijednog i domaćeg i svjetskog nasljeđa.

 • Ostali programi iz djelokruga filma i kinematografije programi suradnje (gradske, regionalne, međudržavne) i drugo.

Istraživački programi, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, istraživanja vezana uz povijest filma u Rijeci, programi i projekti koji promoviraju audiovizualnu djelatnost u Rijeci, izložbena djelatnost- organizacija izložbi vezanih uz povijest filma i audiovizualnih medija, a posebno vezana uz povijest audiovizualne djelatnosti u Rijeci i okolici, objavljivanje DVD-a .

 

Posebne napomene:

Uvjet za razmatranje programa i dodjelu sredstava jest da su predana programska i financijska izvješća te dokazi o izvršenju prethodno ugovorenih programa i projekata s Odjelom gradske uprave za kulturu.

Vijeće obavlja evaluaciju sufinanciranih programa i projekata temeljem izvješća korisnika proračuna. Na evaluaciji se temelji odluka Vijeća o nastavku, povećanju, smanjenju ili ukidanju potpore u sljedećoj prijavi na natječaj pojedinom nositelju programa ili projekta.

Pravo sudjelovanja u Pozivu za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke nemaju programi čiji predlagatelji nisu izvršili obveze ugovorene s Odjelom (odnosno predali potrebna programska i financijska izvješća za programe sufinancirane u prošloj godini ili ranije u trenutku raspisivanja Poziva) ili nisu izvršili zakonsku obvezu predaje materijala u HDA – Hrvatski filmski arhiv (Hrvatsku kinoteku), u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima.


Neće se uzeti u razmatranje prijave programa:

 • podnesene nakon isteka roka za podnošenje prijava,
 • koje nisu podnesene na odgovarajućem obrascu (prijavnici) za pojedinu djelatnost i vrstu programa,
 • koje ne sadrže propisanu dokumentaciju navedenu u obrascima (prijavnicama) i u Uputama za prijavitelje.