Pri vrednovanju prijedloga programa Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti primjenjivat će kriterije čiji sustav vrednovanja možete proučiti u tablici. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu, koji temeljem toga izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Sustav ocjenjivanja ima raspon od minimalno 0 do maksimalno 100 bodova kako slijedi:

KRITERIJI  BODOVI
Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa 25
Jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika 25
Značaj za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog stvaralaštva 15
Stručne i umjetničke reference autora, suradnika i voditelja programa 10
Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjehe i iskustvo u provođenju programa predlagatelja 10
Programski kontinuitet 5
Osmišljen plan djelovanja prema publici / javnosti 5
Suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini 5
UKUPNO  100

BODOVNA SKALA:

 • 0 – 70 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
 • 71 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
 • 81 – 90 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
 • 91 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

 

 1. Muzejski programi:
  1.1. Programi predstavljanja muzejskog fundusa
  – Obrada, zaštita, istraživanje i prezentacija vlastitog fundusa i oni vezani uz funkciju pripreme stalnog postava, te izložbe koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja, kao što su:
  – Studijske izložbe – znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja vezana uz građu iz muzejskih fundusa; Izložbe vizualnih umjetnosti (samostalne i skupne); Retrospektivne i tematske izložbe – izložbe koje daju kritički prikaz stvaralaštva pojedinog umjetnika, razdoblja ili epohe, grupe ili tendencije ili teme od posebnog značenja za vizualne umjetnosti i/ili djelokrug rada muzeja, a u skladu sa osnovnom djelatnošću Muzeja definiranom aktom o osnivanju i sa Strateškim dokumentima koji definiraju razvoj samog muzeja te kulture u Gradu Rijeci, PGŽ i RH. Ostale izložbe koje su vezane za djelokruga rada muzeja.
  – Suradnički programi/izložbe – međunarodne i međugradske izložbe – izložbe koje predstavljaju riječku kulturu i umjetnost na međunarodnoj sceni i koje potiču razmjenu i suradnju. Izložbe koje zahtijevaju duže pripreme mogu se planirati odnosno sufinancirati po fazama (pripremni radovi te realizacija izložbe).
  1.2. Programi održavanja, razvoja i promidžbe muzejske dokumentacije – programi usmjereni ka održavanju i razvoju muzejskih informacijskih sustava: programi koji potiču dostupnost muzejske građe i stvaranje bogatih, široko dostupnih digitalnih sadržaja i usluga utemeljenih na suvremenim informacijskim tehnologijama.
  1.3. Programi otkupa stručne literature za muzejske knjižnice – otkup stručne literature za muzejske knjižnice i otkup stručnih knjiga i publikacija te pretplata na stručne časopise koji profiliraju specifičnost fonda pojedinih specijalnih muzejskih knjižnica u skladu s djelatnošću muzeja.
  1.4. Nakladnički programi vezani uz muzejsku djelatnost; katalozi stalnih postava, zbirki, fundusa; katalozi edukativnih programa za djecu i mlade, itd. Programi izdavačke djelatnosti mogu se planirati odnosno financirati po fazama.
 2. Izložbeni programi – izložbe koje pružaju uvid u suvremeno vizualno umjetničko stvaralaštvo, programi koji studijski i znanstveno obrađuju teme iz vizualnih umjetnosti, povijesti umjetnosti, kulturne i povijesne baštine, programi koji potiču umrežavanje i suradnju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini:
  2.1. Pojedinačni izložbeni programi: samostalne, skupne, tematske, tematsko-kompleksne, monografske, retrospektivne izložbe u svim izvedbenim medijima; studijske izložbe te akcije i manifestacije iz područja vizualnih umjetnosti (u Rijeci i gostovanja riječkih autora/izložbi izvan Rijeke)
  2.2. Koncepcijski cjeloviti godišnji ili periodični izložbeni programi u izložbenim prostorima u Rijeci.
  Napomena: Izložbe koje zahtijevaju duže pripreme mogu se planirati odnosno financirati po fazama: pripremni radovi, pa realizacija izložbe.
 3. Programi iz područja likovne umjetnosti i/ili povijesti umjetnosti:
  3.1. Programi produkcije i diseminacije umjetničkih djela:
  -programi koji potiču stvaranje i diseminaciju relevantnih spoznaja o vizualnim umjetnostima, kulturi i umjetničkoj i povijesnoj baštini,
  – programi produkcije vezani uz suvremenu vizualnu umjetnost.
  – rezidencijalni programi boravka individualnih autora, umjetničkih kolektiva, teoretičara i istraživača, koji nemaju prebivalište na području Rijeke, a koji imaju koji imaju integriranu komponentu interakcije s građanima Rijeke.
  3.2. Edukativni i programi – edukativni programi koji potiču kreativnost i talentirane pojedince, a posebno djecu, mlade te osobe s posebnim potrebama.
  3.3. Programi stručnih usavršavanja za vizualne umjetnike i povjesničare umjetnosti – programi stručnih usavršavanja za vizualne umjetnike i povjesničare umjetnosti (rezidencijalni programi, poslijediplomski studiji, seminari, radionice, studijska putovanja i sl.);
  3.4. Medijacijski programi:
  – programi koji imaju osmišljen način djelovanja prema publici, naročito prema djeci i mladima te osobama s posebnim potrebama.
  – stručni i znanstveni skupovi; javne tribine; okrugli stolovi; predavanja s temama iz područja vizualnih umjetnosti, kulture i umjetničke baštine; istraživački projekti, i sl.
  3.5 Nakladnički programi (vizualne umjetnosti, povijest umjetnosti, kulturna baština) – nakladnički programi s temama iz područja vizualne umjetnosti, kulture i umjetničke baštine, kao što su: zbornici stručno/znanstvenih skupova, stručno/znanstvene publikacije izložbi sa znanstvenim instrumentarijem te publikacije vezane uz muzejsko/galerijsku te edukativnu i pedagošku djelatnost; katalozi stalnih postava, zbirki, fundusa; katalozi edukativnih programa za djecu i mlade, itd. Programi se mogu planirati, odnosno financirati po fazama (pripremni radovi, tisak).
  (Prednost kod sufinanciranja prijedloga za monografije iz područja vizualnih umjetnosti imaju umjetnici koji nemaju objavljenu monografiju (prema Fondu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Bibliografija likovnih monografija od 1945. g. do danas) i sintezna djela vezana uz hrvatsku povijest umjetnosti.)
 4.  Redovna djelatnost udruga – Sufinancirat će se troškovi sustavnog cjelogodišnjeg programa djelovanja udruge iz predmetnog područja kao što su: plaće i/ili honorari voditelja programa, troškovi zakupa poslovnog prostora, režijski troškovi, i sl..