Pri vrednovanju prijedloga programa Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost primjenjivat će kriterije. Sustav vrednovanja možete proučiti u tablici. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća dostavljaju Odjelu, koji temeljem toga izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Sustav ocjenjivanja ima raspon od minimalno 0 do maksimalno 100 bodova kako slijedi:

KRITERIJI  BODOVI
Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa 20
Jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika 15
Značaj za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog stvaralaštva 15
Stručne i umjetničke reference autora, suradnika i voditelja programa 15
Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjehe i iskustvo u provođenju programa predlagatelja 10
Programski kontinuitet 10
Osmišljen plan djelovanja prema publici / javnosti 10
Suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini 5
UKUPNO  100

BODOVNA SKALA:

  • 0 – 70 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
  • 71 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
  • 81 – 90 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
  • 91 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

 

1. Muzejski programi:

1.1. Programi predstavljanja muzejskog fundusa
– Obrada, zaštita, istraživanje i prezentacija vlastitog fundusa i one vezane uz funkciju pripreme stalnog postava, kao i izložbe koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja, kao što su:
– Studijske izložbe – znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja vezana uz građu iz muzejskih fundusa; Izložbe likovne umjetnosti (samostalne i skupne); Retrospektivne i tematske izložbe – izložbe koje daju kritički prikaz likovnog stvaralaštva pojedinog umjetnika, razdoblja ili epohe, grupe ili tendencije ili teme od posebnog značenja za likovnu umjetnost i/ili djelokrug rada muzeja, a u skladu sa osnovnom djelatnošću Muzeja definiranom aktom o osnivanju i sa Strateškim dokumentima koji definiraju razvoj samog muzeja te kulture u Gradu Rijeci, PGŽ i RH. Ostale izložbe koje su vezane za djelokruga rada muzeja.
– Suradnički programi/izložbe – međunarodne i međugradske izložbe – izložbe koje predstavljaju riječku kulturu i umjetnost na međunarodnoj sceni i koje potiču razmjenu i suradnju. Izložbe koje zahtijevaju duže pripreme mogu se planirati odnosno sufinancirati po fazama (pripremni radovi te realizacija izložbe).

1.2. Programi održavanja, razvoja i promidžbe muzejske dokumentacije – programi usmjereni ka održavanju i razvoju muzejskih informacijskih sustava: programi koji potiču dostupnost muzejske građe i stvaranje bogatih, široko dostupnih digitalnih sadržaja i usluga utemeljenih na suvremenim informacijskim tehnologijama.

1.3. Programi otkupa stručne literature za muzejske knjižnice – otkup stručne literature za muzejske knjižnice i otkup stručnih knjiga i publikacija te pretplata na stručne časopise koji profiliraju specifičnost fonda pojedinih specijalnih muzejskih knjižnica u skladu s djelatnošću muzeja.

1.4. Nakladnički programi vezani uz muzejsku djelatnost; katalozi stalnih postava, zbirki, fundusa; katalozi edukativnih programa za djecu i mlade, itd. Programi izdavačke djelatnosti mogu se planirati odnosno financirati po fazama.

2. Izložbeni programi – izložbe koje pružaju uvid u suvremeno likovno umjetničko stvaralaštvo, programi koji studijski i znanstveno obrađuju teme iz likovne umjetnosti, povijesti umjetnosti, kulturne i povijesne baštine, programi koji potiču umrežavanje i suradnju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini:

2.1. Pojedinačni izložbeni programi: samostalne, skupne, tematske, tematsko-kompleksne, monografske, retrospektivne izložbe u svim izvedbenim medijima; studijske izložbe te likovne akcije i manifestacije (u Rijeci i gostovanja riječkih autora/izložbi izvan Rijeke)

2.2. Koncepcijski cjeloviti godišnji ili periodični izložbeni programi u izložbenim prostorima u Rijeci.
Napomena: Izložbe koje zahtijevaju duže pripreme mogu se planirati odnosno financirati po fazama: pripremni radovi, pa realizacija izložbe.

3. Programi iz područja likovne umjetnosti i/ili povijesti umjetnosti:

3.1. Programi produkcije i diseminacije umjetničkih djela:
– programi koji potiču stvaranje i diseminaciju relevantnih spoznaja o likovnoj umjetnosti, kulturi i umjetničkoj i povijesnoj baštini,
– programi produkcije vezani uz suvremene likovne umjetnosti.
– rezidencijalni programi boravka individualnih autora, umjetničkih kolektiva, teoretičara i istraživača, koji nemaju prebivalište na području Rijeke, a koji imaju koji imaju integriranu komponentu interakcije s građanima Rijeke.

3.2. Edukativni i programi – edukativni programi koji potiču kreativnost i talentirane pojedince, a posebno djecu, mlade te osobe s posebnim potrebama.

3.3. Programi stručnih usavršavanja za likovne umjetnike i povjesničare umjetnosti – programi stručnih usavršavanja za likovne umjetnike i povjesničare umjetnosti (rezidencijalni programi, poslijediplomski studiji, seminari, radionice, studijska putovanja, i sl.);

3.4. Medijacijski programi:
– programi koji imaju osmišljen način djelovanja prema publici, naročito prema djeci i mladima te osobama s posebnim potrebama.
– stručni i znanstveni skupovi; javne tribine; okrugli stolovi; predavanja s temama iz područja likovne umjetnosti, kulture i umjetničke baštine; istraživački projekti, i sl

3.5 Nakladnički programi – nakladnički programi s temama iz područja likovne umjetnosti, kulture i umjetničke baštine, kao što su: zbornici stručno/znanstvenih skupova, stručno/znanstvene publikacije izložbi sa znanstvenim instrumentarijem te publikacije vezane uz muzejsku i/ili izložbenu te edukativnu i pedagošku djelatnost.

4. Redovna djelatnost udruga

Sufinancirat će se troškovi sustavnog cjelogodišnjeg programa djelovanja udruge iz predmetnog područja kao što su: plaće i/ili honorari voditelja programa, troškovi zakupa poslovnog prostora, režijski troškovi, i sl..