Pri vrednovanju prijedloga programa Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse primjenjivat će kriterije čiji sustav vrednovanja možete proučiti u tablici. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu, koji temeljem toga izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Sustav ocjenjivanja ima raspon od minimalno 0 do maksimalno 100 bodova kako slijedi:

KRITERIJI  BODOVI
Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa 25
Jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika 25
Značaj za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog stvaralaštva 15
Stručne i umjetničke reference autora, suradnika i voditelja programa 10
Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjehe i iskustvo u provođenju programa predlagatelja 10
Programski kontinuitet 5
Osmišljen plan djelovanja prema publici / javnosti 5
Suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini 5
UKUPNO  100

BODOVNA SKALA:

 • 0 – 70 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
 • 71 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
 • 81 – 90 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
 • 91 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

 

Djelokrug rada Vijeća:

 • Primjena znanosti, novih tehnologija i suvremenih medija u kulturi i umjetnosti
 • Inovativne društveno-kulturne prakse
 • Edukacija i istraživačke prakse

Programi i projekti koji će se razmatrati u okviru sustava vrednovanja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi

Vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse razmatra programe i projekte s područja onih kulturnih praksi koje su obilježene prožimanjem sljedećih triju odrednica:

 • razvojem pod utjecajem znanstvenog, medijskog i tehnološkog (primjena znanosti, suvremenih medija i novih tehnologija u umjetničkoj produkciji i kulturnim praksama, produkcije elektroničkih sadržaja, eksperimentalni umjetnički radovi, afirmiranje novih modela umjetničke produkcije)
 • aktivnom interakcijom socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu (subkulture, kontrakulture, alternativne kulture, prakse umrežavanja, suradničke platforme itd.)
 • edukacijom, interdisciplinarnošću i istraživačkim radom (edukacijom stvaratelja i publike, povezivanjem različitih umjetničkih i društvenih disciplina, umjetničkim i interdisciplinarnim istraživanjem)

Vrste programa i prioriteti u djelatnosti inovativne umjetničke i kulturne prakse:

 • Manifestacije
 • Kontinuirani ili cjelogodišnji programi
 • Edukativni programi
 • Razvoj umjetničke produkcije
 • Umjetničko istraživanje


NAPOMENA:

Vijeće ne razmatra projekte kojima se prenose, umnožavaju i/ili digitaliziraju postojeća djela, a da se time ne stvaraju nova umjetnička djela specifična za područje inovativne umjetničke i kulturne prakse (mrežne stranice i ostale elektroničke publikacije, mobilne aplikacije i slično), kao niti programe/projekte koji po svojim temeljnim karakteristikama pripadaju području djelovanja drugih vijeća, bez obzira na njihovu inovativnost, eksperimentalnost i alternativnost.

Pravo sudjelovanja u Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke nemaju programi čiji predlagatelji nisu izvršili obveze ugovorene s Odjelom, odnosno predali potrebna programska i financijska izvješća u trenutku raspisivanja Poziva.

Neće se uzeti u razmatranje prijave programa:

 • podnesene nakon isteka roka za podnošenje prijava,
 • koje nisu podnesene putem odgovarajućeg obrasca (prijavnice) za pojedinu djelatnost i vrstu  programa,
 • koje ne sadrže propisanu dokumentaciju navedenu u obrascima (prijavnicama)

Prijedlozi programa moraju obvezno sadržavati:

 • Obrazac E-prijavnice za javni poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
 • Obrazac izjave o nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog financiranja,
 • Detaljan opis projekta,
 • Troškovnik predloženog programa s cjelovitim popisom i opisom vrsta troškova i ukupnim troškom izvršenja programa,
 • Vizualni materijal ukoliko se radi o prijedlozima programa za razvoj umjetničke produkcije,
 • Ukoliko se radi o programu koji se odvija u suradnji s drugom organizacijom potrebno je dostaviti pozivno pismo ili pismo namjere,
 • Ukoliko se umjetnička produkcija odvija u nekom galerijskom, muzejskom ili rezidencijalnom prostoru potrebni su podaci o postojanju uvjeta za odvijanje i realizaciju programa npr. Pozivno pismo ili pismo namjere.