Vrednovanje prijedloga programa u sklopu Javnih potreba u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Grada Rijeke čini Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, te u tom procesu primjenjuje kriterije. Sustav ocjenjivanja i bodovanje prema kriterijima možete proučiti u tablici na kraju ovog teksta. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća dostavljaju Odjelu gradske uprave za kulturu, koji temeljem toga izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Naglašavamo da se radi o programu sufinanciranja u postotku koji će biti određen ugovorom, te da predlagači programa trebaju osigurati ostale izvore sufinanciranja.

Sustav ocjenjivanja ima raspon od minimalno 0 do maksimalno 100 bodova kako slijedi:

KRITERIJI  BODOVI
Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa 20
Jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika 15
Značaj za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog stvaralaštva 15
Stručne i umjetničke reference autora, suradnika i voditelja programa 15
Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjehe i iskustvo u provođenju programa predlagatelja 10
Programski kontinuitet 10
Osmišljen plan djelovanja prema publici / javnosti 10
Suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini 5
UKUPNO  100

 

BODOVNA SKALA:

 • 0 – 40 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
 • 40 – 60 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
 • 60 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
 • 80 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

Maksimalni iznos sufinanciranja po pojedinačnom programu definiran je Normativima sufinanciranja programa. Naglašavamo da se radi o programu sufinanciranja te da predlagači programa trebaju osigurati ostale izvore sufinanciranja.

Prijedlozi programa moraju obvezno sadržavati:

 • Prethodno odobrenje za izvođenje radova opisanih u projektnom prijedlogu izdano od strane nadležnog Konzervatorskog odjela
 • Ponuda (troškovnik) izvođača radova za predložene radove za koju je nadležni Konzervatorski odjel izdao prethodno odobrenje (izvođač mora biti ovlašten od strane Ministarstva kulture RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara)

Pravo sudjelovanja u Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke nemaju programi čiji predlagatelji nisu izvršili obveze ugovorene s Odjelom za kulturu Grada Rijeke, odnosno predali potrebna programska i financijska izvješća u trenutku raspisivanja Poziva.

Neće se uzeti u razmatranje prijave programa:

 • podnesene nakon isteka roka za podnošenje prijava,
 • koje nisu podnesene putem odgovarajućeg obrasca (prijavnice) za pojedinu djelatnost i
  vrstu programa,
 • koje ne sadrže propisanu dokumentaciju navedenu u obrascima (prijavnicama),
 • u kojima je zatraženi iznos sredstava iznad normativa sufinanciranja programa,
 • koji su dio programa Europske prijestolnice kulture 2020. i koji će biti sufinancirani od
  strane RIJEKA 2020. d.o.o. u 2019. godini.