Vrednovanje prijedloga programa u sklopu Javnih potreba u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Grada Rijeke čini Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, te u tom procesu primjenjuje kriterije. Sustav ocjenjivanja i bodovanje prema kriterijima možete proučiti u tablici na kraju ovog teksta. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu, koji temeljem toga izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Naglašavamo da se radi o programu sufinanciranja u postotku koji će biti određen ugovorom, te da predlagači programa trebaju osigurati ostale izvore sufinanciranja.

Sustav ocjenjivanja ima raspon od minimalno 0 do maksimalno 100 bodova kako slijedi:

KRITERIJI  BODOVI
Vrijednost i stupanj povijesno-umjetničke i konzervatorske valorizacije 20
Stupanj ugroženosti kulturnog dobra 20
Doprinos programa zaštiti i očuvanju kulturnih dobara inovativnim pristupom i/ili digitalizacijom građe i/ili edukativnim sadržajem 20
Doprinos razvoju novih kulturnih proizvoda i sadržaja u predstavljanju kulturne baštine 10
Cjelovitost, ekonomičnost, provedivost programa te uključivost ostalih izvora financiranja i kvalitete izrade financijskog plana / troškovnika 10
Plan djelovanja prema javnosti 10
Kontinuirano ulaganje u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara prijavitelja 5
Višegodišnji program ulaganja u zaštitu i očuvanje kulturnog dobra koji se prijavljuje 5
UKUPNO  100

 

BODOVNA SKALA:

  • 0 – 40 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
  • 41 – 60 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
  • 61 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
  • 81 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

Maksimalni iznos sufinanciranja po pojedinačnom programu definiran je Normativima sufinanciranja programa. Naglašavamo da se radi o programu sufinanciranja te da predlagači programa trebaju osigurati ostale izvore sufinanciranja.

Prijedlozi programa moraju obvezno sadržavati:

1. Prethodno odobrenje izdano od strane nadležnog Konzervatorskog odjela, za radove na kulturnom dobru koji su opisani u projektnom prijedlogu,
2. Ponudu (troškovnik) izvođača radova za predložene radove za koje je nadležni Konzervatorski odjel izdao prethodno odobrenje. U slučaju ako je primjenjivo, izvođač radova mora imati dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojeg fizičkoj osobi izdaje Ministarstvo kulture, kada su predmetom projekta sljedeći poslovi:
• konzervatorsko-restauratorska istraživanja invazivnim metodama s izradom elaborata istraživanja,
• izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskih postupaka na pokretnom kulturnom dobru
• izvođenje radova preventivne konzervacije na kulturnom dobru prema užoj specijalnosti
• izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na kulturnom dobru prema užoj specijalnosti
• izrada konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro
• izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra
• izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru
• poslovi projektiranja sustava tehničke zaštite na kulturnom dobru.

Pravo sudjelovanja u Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke nemaju programi čiji predlagatelji nisu izvršili obveze ugovorene s Odjelom za kulturu Grada Rijeke, odnosno predali potrebna programska i financijska izvješća u trenutku raspisivanja Poziva.

Neće se uzeti u razmatranje prijave programa:

  • podnesene nakon isteka roka za podnošenje prijava,
  • koje nisu podnesene na odgovarajućem obrascu (prijavnici) za pojedinu djelatnost i vrstu programa,
  • koje ne sadrže propisanu dokumentaciju navedenu u obrascima (prijavnicama) i u Uputama za prijavitelje.