Za sufinanciranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2019. godini iz proračuna Grada Rijeke izdvojit će se 1.789,000 kuna.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

  • obrazovanje u području tehničke kulture,
  • promocija tehničke kulture,
  • poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,
  • funkcioniranje sustava tehničke kulture,
  • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
  • nagrade i priznanja za tehnička postignuća.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi usvojen je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18. prosinca 2018. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 16/18.

Slijedi raspisivanje javnog poziva za prijavu projekata i programa, nakon kojeg će Gradsko vijeće donijeti Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu.