Za financiranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2020. godini iz proračuna Grada Rijeke izdvojit će se 1.800.000 kuna.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

  • obrazovanje u području tehničke kulture,
  • promocija tehničke kulture,
  • poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,
  • funkcioniranje sustava tehničke kulture,
  • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
  • nagrade i priznanja za tehnička postignuća.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi usvojen je na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 19. prosinca 2019. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 23/19.

Detaljna raspodjela financijskih sredstava unutar aktivnosti koje sačinjavaju Program izvršit će se temeljem usvojenih programa udruga, po provedenom javnom pozivu putem Odjela za sport i tehničku kulturu u vidu Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu. Prijedlog Detaljnog plana će izraditi Odjel kao nadležno upravno tijelo Grada Rijeke i podnijeti ga na utvrđenje Gradonačelniku Grada Rijeke i usvajanje Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Skip to content