Za provedbu  aktivnosti u tehničkoj kulturi u Rijeci nadležni su Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Zajednica tehničke kulture grada Rijeke.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu nadležan je za osmišljanje, provedbu i financiranje programa i projekata klubova i udruga iz tih djelatnosti. Sukladno zakonskim odrednicama Odjel gradske uprave za tehničku kulturu surađuje sa Zajednicom tehničke kulture te s udrugama iz područja tehničke kulture vezano uz rješavanje svih pitanja koje se odnose na njihovu djelatnost. Također, planira razvoj mreže objekata tehničke kulture. 

Zajednica tehničke kulture kao krovna organizacija osnovana od strane Grada Rijeke i financirana sredstvima Proračuna Grada Rijeke, za cilj ima ostvariti uvjete koji omogućuju kvalitetno osmišljanje, provedbu i nadzor aktivnosti i manifestacija u organizaciji udruga članica. Osim toga, u suradnji s Odjelom gradske uprave za sport i tehničku kulturu bavi se i izradom Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, provođenjem pravilnika i kriterija te nadzorom provedbe Programa.

Putem Zajednice tehničke kulture financiraju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u vezi djelovanja svih udruga i Zajednice tehničke kulture Grada Rijeke.