Ponude pristigle na natječaj za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za tekuću godinu obrađuju stručno-savjetodavne komisije.

Zadatak Komisija je obraditi i ocijeniti ponuđene programe sukladno odrednicama sadržanim u Pozivu i Protokolu za vrednovanje programa te izraditi odgovarajuće Izvješće o odabiru ponuda za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.

Komisije se sastoje od šest članova, a sačinjavaju ih istaknuti djelatnici iz područja tehničke kulture.

Članove komisija predlaže Zajednica tehničke kulture Rijeka (ZTK Rijeka) u suradnji s Odjelom za sport i tehničku kulturu. Članove pet komisija i tri tzv. “rezervna” člana, koji su zamjena u slučaju eventualne spriječenosti redovnog člana pojedine komisije, imenuje gradonačelnik Grada Rijeke. 

Članovi po imenovanju između sebe biraju predsjednika Komisije.