Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području grada.

Visina prireza: 15%

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak. Prirez porezu na dohodak plaća se na području grada Rijeke po stopi od 15% na osnovicu. Dok je porez na dohodak prihod državnog proračuna, prirez je o prihod gradskog proračuna.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka.

Prirez porezu na dohodak plaća se temeljem Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16, Odluke o porezima Grada Rijeke (Narodne novine broj 34/14), i Izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke Službene novine Grada Rijeke broj 10/17,  Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/16) te Pravilnika  o porezu na dohodak (Narodne novine broj 1/17).