Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području grada.

Visina prireza: 14%

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak. Prirez porezu na dohodak plaća se na području grada Rijeke po stopi od 14% na osnovicu. Prirez je isključivo prihod gradskog proračuna.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka.

Prirez porezu na dohodak plaća se temeljem Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16 i 101/17), Odluke o porezima Grada Rijeke (neslužbeni pročišćeni tekst), Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/16106/18121/19 i 32/20) te Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 10/17, 128/17, 106/18, 01/1980/19, 1/20, 74/20 i 1/21).