Program za mlade Grada Rijeke strateški je dokument koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima Grad Rijeka želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih.

Program se odnosi na četverogodišnje razdoblje, što predstavlja srednjoročni period planiranja i prikaz potrebnih ostvarenih ciljeva do kraja tog razdoblja, dok će se za svaku godinu od 2018. do 2022. posebno donijeti akcijski (godišnji) planovi koji će sadržavati detaljnu razradu ciljeva i aktivnosti navedenih u ovom dokumentu, ovisno o njihovom vremenskom rasporedu.

Program proizlazi iz Nacionalnog programa za mlade te se fokusira na definiranje zadataka pojedinih odjela i javnih ustanova u ispunjavanju međunarodnih, ustavnih i zakonskih obveza Republike Hrvatske u vezi s mladima, uvažavajući njihove interese i uključujući ih u procese odlučivanja.

Također, Program se temelji na članku 13. i 19. Zakona o savjetima mladih te na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine čime su u ovaj Program uvrštene sve specifičnosti mladih na ovom području.

Temeljem preporuka Nacionalnog programa za mlade, Program se sastoji od šest područja koja su analizom stanja mladih u Hrvatskoj identificirana kao značajna za populaciju od 15. do 30. godine života, na koju se ovaj Program i odnosi. U svakom pojedinom području zacrtani su posebni ciljevi koji se žele ostvariti kroz predložene mjere, a za svaku pojedinu mjeru definirani su provedbeni zadaci, nositelji i suradnici u provedbi, rokovi provedbe, kao i indikatori provedbe.

U izradu Programa za mlade Grada Rijeke aktivno su bile uključeni mlade i organizacije koje se bave mladima te Savjet mladih Grada Rijeke, a također je provedeno i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem dobivanja povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženog Programa

Područja koja su obuhvaćena ovim Programom jesu:

  • obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja
  • zapošljavanje i poduzetništvo
  • socijalna i zdravstvena zaštita mladih
  • aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  • kultura i mladi
  • sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme

Sveukupno, 6 područja djelovanja sadrže 60 mjera koje obuhvaćaju 136 provedbenih zadataka.